czwartek, 29 września 2011

Łączenie potencjałów - alternatywa dla konsorcjum

Wykonawca, chcący ubiegać się o zamówienie we współpracy z innymi podmiotami nie jest skazany na zakładanie konsorcjum w trybie art. 23 u.p.z.p. (i związaną z tym odpowiedzialność solidarną - art. 141 u.p.z.p.). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, taki wykonawca ma jeszcze możliwość łączenia swojego potencjału z innymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.


Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbednymi do realizacji zamówienia, w szczególnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Podmiot, który udostępnia swój potencjał, nie jest związany stosunkiem prawnym z zamawiającym – nie ma statusu wykonawcy w postępowaniu. Związek tego podmiotu z postępowaniem jest jedynie taki, że godzi się on na wykorzystanie swoich zdolności przez wykonawcę w celu przedstawienia ich do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych).

***

Z przepisu art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wynika możliwość łączenia potencjałów finansowych. Pozostaje jednak pytanie, czy można polegać również na czyimś potencjale ekonomicznym?

Doktryna tak rozróżnia potencjał finansowy od ekonomicznego:
Sytuacja finansowa odnosi się przy tym do wykazania, iż wykonawca jest w stanie dysponować środkami finansowymi (własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł) w wymaganej wysokości do realizacji zamówienia. Sytuacja ekonomiczna to zespół wskaźników o charakterze ekonomicznym dotyczących np. wielkości obrotów, płynności finansowej, zysku itp.  (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych).
Jak trafnie wskazuje Tomasz Zalewski - prawnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds - w artykule na blogu EuroZamowienia.pl - "w przepisie Pzp pominięto możliwość powołania się na potencjał ekonomiczny, mimo, że dyrektywa takiego wyłączenia wyraźnie nie przewiduje. Pominięcie to zostało zresztą nieco ukryte w treści przepisu art. 26 ust. 2b, który wymienia po kolei “zdolności”, co do których można skorzystać z osób trzecich nie wymieniając jednak w ramach tej listy potencjału ekonomicznego, co jest o tyle niespodziewane, iż w art. 22 potencjał ekonomiczny występuje obok potencjału finansowego i wymieniany jest niejako “jednym tchem”. Tak jest też w dyrektywie, gdzie potencjał ekonomiczny występuje zawsze obok potencjału finansowego i może być udostępniany przez osoby trzecie. Dyrektywa jedynie doprecyzowuje, ze potencjał ekonomiczny i finansowy może być udostępniany przez osoby trzecie we właściwych sytuacjach".

Mecenas Zalewski wskazuje również przyczynę tego, dlaczego polski ustawodawca nie umożliwia korzystania z potencjału ekonomicznego innych podmiotów:
"Otóż zdaniem UZP potencjału ekonomicznego nie da się udostępnić: „Jeżeli chodzi o potencjał ekonomiczny, wykonawca nie może się opierać na potencjale podmiotów trzecich w zakresie w jakim wymagania te ze względu na bezpieczeństwo realizacji inwestycji przypisane są wykonawcy. Przykładowo powszechnie stosowane w praktyce wymagania ekonomiczne takie jak posiadanie odpowiedniej płynności bieżącej czy też posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ze swej istoty przypisane są bezpośrednio wykonawcy.”


Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz