piątek, 9 września 2011

Cena w prawie zamówień publicznych

W ostatnim czasie bardzo często prowadzona jest dyskusja na temat kryteriów oceny oferty w prawie zamówień publicznych. Niestety temat ten jest traktowany bardzo powierzchownie, przez co znaleźć można błędy w publikacjach prasowych dotyczących tego zagadnienia.
 
Obecne obowiązujące przepisy stanowią, iż kryterium oceny oferty są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia (art.2 ust. 5 u.p.z.p.). Jednocześnie zgodnie z przepisami wszyscy wykonawcy mają obowiązek wykazać, iż posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, wiedzę, odpowiednią sytuację ekonomiczną, a także posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia (art. 36 ust. 2 p. 9c).

W trakcie postępowania mogą pojawić się wątpliwości, co do wiarygodności oferowanej ceny. Zastosowanie innych kryteriów nie wyłącza ryzyka złożonej oferty z rażąco niską ceną. Problem ten może, więc dotyczyć postępowania, w którym cena jest jedynym kryterium, ale także postępowania, w którym zastosowane są też inne kryteria. Ustawa zobowiązuje zamawiającego, aby w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeśli ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 u.p.z.p).

Rok
Zastosowanie tylko kryterium ceny w zamówieniu (%)
2008
89
2009
90
2010
91

Warto również dodać, iż z inicjatywy Urzędu Zamówień Publicznych polski rząd, wystąpił 15 kwietnia b.r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zdefiniowanie pojęcia „rażąco niskiej ceny”. Problemem występującym w przetargach na roboty drogowe jest dokonanie oceny, czy dana oferta przedstawia rażąco niską cenę i wykazania tego przed właściwymi organami.

Opisany powyżej system funkcjonujący w prawie zamówień publicznych nie jest jednak w stanie uchronić zamawiających i wykonawców przed bardzo widocznym w ostatnich czasie zjawiskiem stosowania wyłącznie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w przetargach. Konieczne jest, więc wypracowanie przez grono ekspertów związanych z rynkiem zamówień publicznych takiego wzorca, który pozwoli na wybór przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz