czwartek, 22 września 2011

Kiedy możemy stosować ,,klauzule społeczne” w zamówieniach publicznych?

16 lipca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która umożliwiła stosowanie tzw. klauzul społęcznych.
Zmiany te zostały wprowadzone na wskutek art. 26 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku. Dyrektywa ta dotyczyła między innymi koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Na jej podstawie instytucje zamawiające mogą określać warunki szczególne związane z realizacją zamówienia w szczególności dotyczyć względów społecznych i środowiskowych (klauzule społeczne).

W polskim prawie zamówień publicznych klauzule społeczne uregulowane są w art. 29 ust.4 u.p.z.p., który stanowi, iż zamawiający może określić wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dotyczące:
1. Zatrudnienia osób:

  • bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego

  • niepełnosprawnych

2. Utworzenia funduszu szkoleniowego lub zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego

Według art. 36 ust.2 pkt 9 u.p.z.p., zamawiający, w przypadku zdecydowania się na klauzule społeczne powinien określić to w postanowieniach SIWZ. W przypadku wymogów o charakterze zatrudnieniowym trzeba określić:
  • liczbę osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych zatrudnionych,
  • okres wymaganego zatrudnienia osób bezrobotnych lyb niepełnosprawnych (nie może być dłuższy niż okres realizacji zatrudnienia),
  • sposób dokumentowania zatrudnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych,
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wymagań w zakresie zatrudnienia
  • oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnia.

W przypadku wymogu o charakterze edukacyjnym w postanowieniach SIWZ, powinny znaleźć się zapisy dotyczące:
  • sposobu dokumentowania przez wykonawcę utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie szkoleniowym
  • oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie szkoleniowym.

Warto również dodać, iż wykonawca na etapie składania oferty musi jedynie złożyć oświadczenie o spełnieniu w/w wymagań. Dokumenty będzie musiał dopiero przedstawić na etapie realizacji zamówienia.


Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz