wtorek, 11 października 2011

Dane dotyczące rozpoznawania spraw przez KIO

Urząd Zamówień Publicznych przedstawił zestawienie danych statystycznych dotyczących rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia w okresie 01.01.2011 r. – 30.09.2011 r.

1) Wniesiono 2132 odwołania.

Spośród wszystkich wniesionych odwołań, 214 zostało złożonych w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, co stanowi 10% odwołań wniesionych ogółem.

Dla porównania w roku 2010 za pośrednictwem ESP złożono 125 odwołań, co stanowi 5% odwołań wniesionych ogółem.

Do postępowań odwoławczych zgłoszono 2378 przystąpień; w tym 257 złożono w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, co stanowi 11% przystąpień wniesionych ogółem.

Dla porównania w roku 2010 za pośrednictwem ESP złożono 148 przystąpień, co stanowi 7% przystąpień wniesionych ogółem.

2) KIO rozstrzygnęła 2120 odwołań.

3) Rozstrzygnięcia KIO:

a) zwrot odwołania z powodu nie uiszczenia wpisu lub nie uzupełnienia braków formalnych odwołania – 246 odwołań (12%)
b) umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości – 307 odwołań (14%)
c) umorzenie postępowania w związku z cofnięciem odwołania – 245 odwołań (12%)
d) odrzucenie odwołania – 132 odwołania (6%)
e) oddalenie odwołania – 642 odwołania (30%)
f) uwzględnienie odwołania – 548 odwołań (26%)

4) Terminowość rozpoznawania odwołań:

W okresie 01.01.2011-30.09.2011 r. ok. 93% odwołań zostało rozpoznanych przez KIO w terminie ustawowym (15 dni od daty jego doręczenia Prezesowi Izby).
a) średni czas oczekiwania na posiedzenie KIO – 7 dni,
b) średni czas oczekiwania na wydanie orzeczenia – 12 dni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz