wtorek, 25 października 2011

Nie można automatycznie wykluczać oferty z najniższą ceną

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przedstawiła swoje propozycję na walkę ze stosowaniem kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych. 

"Izba proponuje wprowadzenie jedynie jednej zmiany w ustawie Pzp, która zobowiąże zamawiającego do automatycznego odrzucania oferty (ofert), która będzie tańsza o 20% i więcej od kolejnej najniższej ważnej oferty. Zasada ta powinna dotyczyć również ofert z ceną rażąco wysoką" - czytamy w komunikacie Izby.

Niestety, pomysły OIGD są niezgodne z prawem unijnym. W wyroku ETS z dnia 22 czerwca 1989 r., C-103/88, Fratelli Costanzo SpA v. Comune di Milano, możemy przeczytać, iż niedopuszczalne – jako sprzeczne z zasadą wspierania rzeczywistej konkurencji w zamówieniach publicznych – jest automatyczne, wyłącznie na podstawie arytmetycznego kryterium, uznawanie za rażąco niskie i odrzucenie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu (np. tańszych o więcej niż 10% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert albo poniżej wartości szacunkowej ustalonej przez zamawiającego), bez dania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz