sobota, 15 października 2011

Rekomendacje PKPP "Lewiatan" dla noweg rządu

PKPP "Lewiatan" przygotował Białą Księgę z 35 rekomendacjami dla nowego rządu, wśród których znalazły się również postulaty zmian w zamówieniach publicznych.
Propozycje:

1. Rozszerzenie odpowiedzialności osób organizujących przetarg o kontrolę wykonania umowy.

2. Uzależnienie możliwości wykluczenia wykonawcy z rynku zamówień publicznych od rozmiaru wyrządzonej szkody, potwierdzenia winy wykonawcy przez sąd i uchylania się od jej naprawienia. Obecnie wykluczony z rynku może być wykonawca, który zdaniem zamawiającego (a nie sądu) wyrządził szkodę nawet znikomej wartości i do tego po rozstrzygnięciu sporu sądowego z zamawiającym niezwłocznie ją naprawił.

3. Ograniczenie obowiązku składania części dokumentów do zwycięzcy przetargu, w celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez pozostałych oferentów. 

4. Upoważnienie ministrów (właściwych ze względu na przedmiot zamówienia) do wydania minimalnych wymogów, którym mają odpowiadać: opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz istotne postanowienia umowy. W polskim systemie prawnym wytyczne nie są bezwzględnie obowiązujące, ale siłą autorytetu władzy państwowej kształtują pożądane praktyki.

5. Wydłużenie terminów na składanie wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby niewielkim kosztem wydłużenia procedury o kilka dni istotnie zmniejszyć ryzyko wynikające z niejasnego opisu przedmiotu zamówienia.

6. Ograniczenie możliwości zatrzymania wadium do sytuacji, w których zamawiającemu grozi poniesienie straty. Wykonawcy, którzy nie mają szansy na uzyskanie zamówienia, ponieważ złożyli mniej atrakcyjne oferty, powinni być zwolnieni z obowiązku uzupełnienia dokumentów. Obecnie muszą złożyć dokumenty tylko po to, aby odzyskać wadium.

7. Nadanie większego znaczenia innym niż cena kryteriom oceny ofert poprzez wyraźne wskazanie, że wybór oferty wyłącznie na podstawie ceny to ostateczność, a zasadą powinien być wybór oferty najkorzystniejszej, uwzględniającej jakość, właściwości funkcjonalne i estetyczne, koszty użytkowania, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia, itp.

8. Wprowadzenie ustawowego prawa do żądania zmiany wynagrodzenia w razie zmiany wysokości zobowiązań publicznoprawnych lub ustawowego minimalnego wynagrodzenia. To władza publiczna podejmuje decyzje o wysokości stawek podatku VAT i minimalnego wynagrodzenia i wobec tego ryzyko zmian powinno obciążać stronę publiczną.

9. Umożliwienie wykonawcom dochodzenia unieważnienia umowy z powodu naruszenia zasad przetargu lub zmowy przetargowej. Obecnie takie prawo przysługuje zamawiającemu, ale nie wykonawcy, co rodzi poczucie bezkarności wykonawców i osłabia ich motywację do starannego działania.

10. Umożliwienie w przypadku długotrwałych robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za kolejne etapy.

11. Umożliwienie wykonawcom domagania się kontroli poprawności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz