wtorek, 18 października 2011

Za unieważnieniem przetargu musi przemawiać interes publiczny

Zakład opieki zdrowotnej ogłosił przetarg na utrzymanie czystości w szpitalu oraz świadczenie usług przez salowe. Wkrótce potem został jednak zobowiązany przez starostę do niezaciągania zobowiązań wykraczających poza bieżący rok kalendarzowy. Starostwo planowało bowiem wydzierżawić szpital. ZOZ powołał się na istotną zmianę okoliczności i unieważnił przetarg - czytamy w Rzeczpospolitej. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż do unieważnienia przetargu nie wystarczy sama możliwość zmiany okoliczności. Zamawiający powinien wykazać, że zmiana ta faktycznie wystąpiła i  jest istotna, czyli na tyle znacząca, że zarówno prowadzenie postępowania, jak też wykonanie zamówienia, nie leży już w interesie publicznym. Ponadto, zamawiający musi też udowodnić, że w momencie wszczęcia postępowania, przy zachowaniu odpowiedniej staranności, nie można było przewidzieć zmiany, w wyniku której kontynuowanie postępowania nie będzie już leżało w interesie publicznym. 

Zdaniem KIO przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych, nie zostały spełnione. Unieważniając postępowanie, zamawiający uchybił zasadzie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Sygnatura akt: KIO 1948/11

Więcej: Za unieważnieniem przetargu musi przemawiać interes publiczny

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz