poniedziałek, 17 października 2011

Czy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny można zwracać się do wykonawcy więcej niż raz?

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 u.p.z.p. zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przepis nie reguluje jednak kwestii tego ile razy zamawiający może się zwrócić o takie wyjaśnienia. 

W związku ze stosowaniem przepisu art. 90 ust. 1 u.p.z.p. powstały wątpliwości interpretacyjne,  tak poważne, że nawet Komisja Przyjazne Państwo w ostatniej nowelizacji ustawy chce to uregulować. Wielu prawników uważa, iż z analizy orzecznictwa wynika,  że wyjaśnienia muszą być precyzyjne i wyczerpujące a więc nie ma możliwości domagania się wyjaśnienia wcześniejszych wyjaśnień - raz złożone wyjaśnienia są już podstawą do np. odrzucenia oferty jako rażąco niskiej. 

Przykładem może być tutaj orzeczenie Sądu Okręgowy w Warszawie z 5 stycznia 2007 r. (sygn. akt V Ca 2214/06), w którym sąd stwierdził, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Niemniej jednak, literalna interpretacja przepisu każe twierdzić, że nie ma żadnych przeszkód, aby zamawiający ponowił wezwanie do wyjaśnień, jeśli wcześniejsze wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące.  Stanowisko to popiera również Urząd Zamówień Publicznych (patrz opinia do projektu wspomnianej nowelizacji):
"Jednakże przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, iż obecnie obowiązujące brzmienie przepisu art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych pozwala zamawiającemu na wielokrotne zwracanie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, co więcej zamawiający jest obowiązany do kontynuowania wyjaśnień aż do momentu usunięcia wszelkich wątpliwości albo potwierdzenia istnienia rażąco niskiej ceny".
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz