wtorek, 13 grudnia 2011

Dokumenty jakie musi przedstawić wykonawca, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, iż dla celów wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające przedstawienie jakiegokolwiek dokumentu podmiotu trzeciego odwołującego się do woli udostępnienia jego zasobów, ale niezbędne jest przedstawienie (dokumentu, dokumentów), których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa KIO (KIO 1288/10) dysponowanie zasobami musi być jednoznaczne i nie może wynikać z dedukcji czy domysłów zamawiającego co do tego, czy podmiot, który przedstawia zobowiązanie innego podmiotu do udzielenia odpowiedniego zasobu jest uprawniony do dysponowania nim, a także w jakim zakresie nastąpiło udzielenie potencjału innego podmiotu oraz czy podmiot udzielający odpowiednich zasobów rzeczywiście je posiada.

Sama ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje jednak katalogu dokumentów, które mogą służyć udowodnieniu dysponowania potencjałem osób trzecich. Ustawa podaje tylko, że w szczególności może to być pisemne zobowiązanie. Urząd Zamówień Publicznyhc definuje więc bardzo szeroko ten przepis, uznająć, iż uzasadnione jest twierdzenie, że może przybrać ono w szczególności formę jednej z: 

- umów nazwanych, o których mowa w kodeksie cywilnym, 

- umowy nienazwanej, 

- jak również oświadczenia woli podmiotu trzeciego.

Należy jednak pamiętać, iż zgodnie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia (np. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia).

Autor: Witold Jarzyński

Źródło: Informator UZP nr 11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz