poniedziałek, 12 grudnia 2011

Uchybienia formalne a zgodność oferty z treścią SIWZ

W świetle obowiązującego prawa nie ulega wątpliwości, że to Zamawiający jest „gospodarzem” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a SIWZ odzwierciedla jego życzenia. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie którego oferta niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu.

Czy w sytuacji jednak, gdy niezgodność ta obejmuje jedynie uchybienia o charakterze formalnym (np. brak umieszczenia pieczęci imiennej lub firmowej, umieszczenie parafy zamiast podpisu, brak numeracji strony czy brak załączenia spisu treści oferty), przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie?

Zgodnie z jednolitym w tym zakresie orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Co do zasady należy przyjąć, że pojęcie niezgodności oferty z treścią SIWZ nie obejmuje błędów o charakterze formalnym. Odmienność pomiędzy treścią oferty a treścią SIWZ dotyczy bowiem przede wszystkim przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.

Powyższe znajduje potwierdzenie chociażby w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 kwietnia 2011 roku (sygn. KIO 695/11). W uzasadnieniu wskazane zostało, że „sankcja w postaci odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. zachodzi wyłącznie w przypadku niezgodności treści oferty z treścią siwz, a więc niezgodności co do wymagań merytorycznych, a nie formy złożonego dokumentu”. Z kolei z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21 sierpnia 2008 roku (KIO/UZP 813/08) wyraźnie wynika, że „brak umieszczenia pieczęci imiennej, bądź umieszczenie parafy zamiast wymaganego podpisu, można rozpatrywać jedynie w kontekście naruszenia formy, które nie powoduje odrzucenia oferty”.

W związku z powyższym, odrzucenie oferty jedynie z uwagi na uchybienia o charakterze formalnym, przy założeniu, że spełnia ona wymagania merytoryczne, może uzasadniać w danym przypadku wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Uchybienia formalne oferty nie oznaczają bowiem, że nie odpowiada ona wymaganiom SIWZ i nie stanowią przyczyny jej odrzucenia. 

Autor: Paulina Tuszyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz