piątek, 30 grudnia 2011

Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej w PPP tylko na papierze?

Zgodnie z treścią art. 141 u.p.z.p. wykonawcy działający wspólnie w ramach konsorcjum ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Od nowego roku ten przepis nie będzie automatycznie stosowany do kontraktów partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż rozszerzono art. 7 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym o ust. 4, który uchyla automatyczne stosowanie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum realizujących projekt na podstawie umowy z partnerem publicznym. 

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wcale to nie oznacza, że członkowie konsorcjów zawsze będą odpowiadać sami za siebie, gdyż na partnerze publicznym ciąży obowiązek wynegocjowania takiej umowy, która zabezpiecza interes publiczny. Praktyka może, więc być taka, że odpowiedzialność solidarna i tak znajdzie się w każdym kontrakcie PPP. Mając na uwadze skalę projektów PPP oraz ciągłą niechęć urzędników do tej formuły realizacji inwestycji, wydaje się, że nowe zapisy będą niestety fikcją. 

Źródło: Rzeczpospolita, Większa swoboda kontraktowa

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz