piątek, 9 grudnia 2011

Pismo OIGD w sprawie pozacenowych kryteriów wyboru oferty

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGP) w piśmie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiła swoje stanowisko odnośnie wyboru ofert w przetargach publicznych.

OIGP zwraca w piśmie uwagę na ciekawy problem w zamówieniach publicznych na roboty budowlane. Zdaniem Izby podstawowym problemem w przetargach drogowych jest ich wycena na podstawie dokumentacji projektowej bądź też programu funkcjonalno-użytkowego dostarczanego przez zamawiającego. Bardzo często w chwili ogłaszania przetargów, szczególnie dokumentacja projektowa, nie jest jeszcze kompletna, a w większości przepadków niezweryfikowana przez zamawiającego. Weryfikatorami dokumentacji są najczęściej dopiero oferenci w trakcie trwania procedury przetargowej. Stąd aktualnie tak duże problemy przy realizacji robót - czytamy w piśmie OIGP.

W związku z tym Izba postuluje, wprowadzenie ustawowego zakazu ogłaszania przetargów na roboty budowlane w przypadkach, gdy dokumentacja nie posiada klauzuli weryfikacji i zatwierdzenia przez zamawiającego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz