poniedziałek, 12 grudnia 2011

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Co do zasady przetargi publiczne są jawne (art. 8 ust. 1 u.p.z.p.) a zamawiający może ograniczyć dostęp do konkretnych informacji tylko w wypadkach wskazanych w ustawie (art. 8 ust. 2 u.p.z.p.) Można - dla przykładu - ograniczyć dostępu do niektórych dokumentów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 u.p.z.p.). 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z orzecznictwa KIO wynika, jednak, jakie informacje na gruncie prawa zamówień publicznych można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. KIO uznała np. że nie są nią dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług (referencje).

W celu skorzystania z możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorca wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, musi zastrzec, że dane informację nie mogą być udostępniane. Zastrzec nie można, jednak takich informacji jak: 
- nazwa (firma), 
- adresy wykonawców.

Zastrzec nie można również informacji dotyczących: 
- ceny,
-
terminu wykonania zamówienia, 
- okresu gwarancji 
- i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 u.p.z.p.).

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza