piątek, 3 lutego 2012

Podejmowanie przez KIO uchwał dot. zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne

Jedną z ciekawszych koncepcji zawartych w propozycjach zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych (u.p.z.p.) przedstawionych niedawno przez Urząd Zamówień Publicznych, jest możliwość podejmowania przez Krajową Izbę Odwoławczą uchwał dotyczących zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne. Jest to ciekawa propozycja głównie dlatego, że wielu praktyków stosowania u.p.z.p. dostrzega liczne rozbieżności w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (co może wynikać m.in. z faktu, iż KIO rozstrzyga rocznie prawie 3000 spraw).

UZP proponuje, aby podjęcie uchwały przez KIO nie wykluczało możliwości ponownego poddania kwestii będącej tematem tej uchwały pod obrady Krajowej Izby Odwoławczej, jeżeli zmieniają się okoliczności które miały wpływ na jej podjęcie – szczególnie, gdy sądy powszechne lub Sąd Najwyższy przyjmie odmienną linię orzeczniczą lub zmianie ulęgną przepisy u.p.z.p.

Ponadto, uchwała KIO nie miałaby charakteru wiążącego dla poszczególnych członków Izby, ale z uwagi
na jej rangę wynikającą z wysokiej, kwalifikowanej, większości głosów, wymaganej do jej przyjęcia stanowiłaby niewątpliwie jasną wytyczną przy interpretacji przepisów dla poszczególnych członków KIO, tym samym ograniczając ryzyko pojawienia się rozbieżności w orzecznictwie KIO.

Urząd Zamówień Publicznych chciałby, aby stosowną uchwałę - większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu KIO - podejmowało Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej zwołane:
  1. na wniosek Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub
  2. na wniosek co najmniej pięciu członków Izby, lub
  3. z urzędu, przez Prezesa Izby.
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz