wtorek, 10 kwietnia 2012

Dla ważności odwołania konieczne jest pełnomocnictwo rodzajowe

Tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 35/12), potwierdzając tym samym wcześniejszą linię orzeczniczą (KIO/UZP 81/09, KIO 192/11, KIO 1407/11).

W przywołanej sprawie odwołanie wykonawcy zostało podpisane przez radcę prawnego, który dysponował pełnomocnictwem ogólnym do zastępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi, przed osobami prawnymi i fizycznymi, organami administracji państwowej i publicznej oraz do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do reprezentowania interesów mandata wobec innych podmiotów we wszelkich sprawach sadowych i pozasądowych.

KIO odrzuciła odwołanie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 2 PZP, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony (bez umocowania). Izba stwierdziła, iż w odniesieniu do czynności wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania, w związku z art. 14 PZP, który stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy KC, wymagane jest pełnomocnictwo co najmniej rodzajowe w rozumieniu przepisów art. 98 KC.

KIO stwierdziła, iż takie pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że:
  1. udzielający pełnomocnictwa mocodawca upoważnił pełnomocnika do podpisania i wniesienia odwołania kierowanego do KIO
  2. chodzi o konkretne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Izba stwierdziła również, iż takie wymogi wynikaja z faktu, iż KIO nie jest żadnym że wskazanych w sposób bardzo ogólny organem, w szczególności należy podkreślić, iż nie jest organem administracji lecz organem orzekającym innym niż sąd.

KIO stwierdziła również, iż przystąpienie do postępowania odwoławczego podlega tym samym rygorom i również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego.

 
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza