czwartek, 12 kwietnia 2012

Opłata skarbowa w zamówieniach publicznych

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Powstaje więc zasadnicze pytanie czy złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega opłacie skarbowej?

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych relacje zachodzące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą mają charakter stosunków cywilnoprawnych, tym samym nie stanowi sprawy z zakresu administracji publicznej lub postępowania sądowego a to prowadzi do wniosku, iż  opłaty skarbowej nie pobiera się od złożonego w tym postępowaniu pełnomocnictwa.


* * *
Nawiasem mówiąc na gruncie poprzednio obowiązującej ustwawy o opłacie skarbowej z 2000 roku obowiązywała całkowicie inna wykładnia dotycząca opłat od pełnomocnictw składanych w zamówieniach publicznych.

* * *

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku korzystania ze środków ochrony prawnej w postaci odwołania do KIO. W tym przypadku UZP stoi na stanowisku, iż czynności Prezesa Urzędu należy zakwalifikować jako czynności z zakresu administracji publicznej. Obowiązek ich wykonania spowodowany jest wniesieniem odwołania. Tym samym, złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii do wniesienia odwołania podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

Ponadto UZP twierdzi, iż nie może budzić wątpliwości, iż postępowaniem sądowym jest postępowanie wywołane wniesieniem skargi do sądu okręgowego. Wskazuje na to organ uprawniony do rozpoznania skargi, tj. sąd powszechny oraz procedura którą stosuje, czyli przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Stąd także, złożenie dokumentu pełnomocnictwa i prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w postępowaniu przed sądem okręgowym w przedmiocie rozpoznania skargi na orzeczenie zespołu arbitrów jest obciążone opłatą skarbową

Podkreślić należy, iż nie uiszczenie opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury (jego odpisu, wypisu lub kopii) nie powoduje bezskuteczności wniesionego środka ochrony prawnej. W takim przypadku – na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej - Prezes Urzędu oraz sądy okręgowe przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o złożonych przed tym organem lub w sądach okręgowych dokumentach, stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii, od których nie uiszczono należnej opłaty skarbowej.* * *Autor: Witold JarzyńskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz