wtorek, 22 maja 2012

Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA95 (robocze tłumaczenie GUS)

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował robocze tłumaczenie dwóch rozdziałów znowelizowanego w tym roku „Podręcznika deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Implementacja ESA95”. Publikacja jest istotna dla osób zainterestowanych partnerstwem publiczno-prywatnym, gdyż GUS nawiązuje w niej do kwalifikacji przedsięwzięć w formule PPP w rachunkach narodowych.

Rozdział VI.5, zatytułowany "Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP", za kluczową kwestię statystyczną uznaje klasyfikację aktywów w umowie PPP – jako aktywów sektora instytucji rządowych i samorządowych (mającą tym samym natychmiastowy wpływ na deficyt/nadwyżkę i dług sektora) lub jako aktywów partnera (co powoduje rozłożenie wpływu na deficyt sektora na czas obowiązywania umowy). W Rozdziale VI.4, pt. "Infrastruktura publiczna finansowana i eksploatowana przez przedsiębiorstwa", opisującym statystyczne ujmowanie koncesji, podkreślono, że w rachunkach narodowych powinno zostać nakreślone wyraźne rozróżnienie pomiędzy koncesjami a partnerstwem publiczno-prywatnym. Termin „koncesja” jest używany wyłącznie do opisania kontraktów długoterminowych, w których większość przychodów partnera pochodzi od końcowych użytkowników usług, tzn. w przypadku których, sektor instytucji rządowych i samorządowych nie dokonuje regularnych płatności na rzecz partnera, albo płatności takie nie stanowią większości przychodów partnera. Odwrotnie, w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, większość przychodów partnera w ramach kontraktu stanowią płatności sektora instytucji rządowych i samorządowych (np. opłaty ukryte tzw. shadow tolls).

źródło: ppp.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz