sobota, 2 czerwca 2012

Nie zawsze złamanie art. 46 ust. 4a PZP może powodować zatrzymanie wadium

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r. (sygn. akt II CSK 675/10) dotyczący zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych. W wyroku tym Sąd Najwyższy wskazał przesłanki, według których należy oceniać zasadność zatrzymania wadium przez zamawiającego. 

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 4a PZP zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oswiadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zdaniem SN zatrzymanie wadium na podstawie art.   46 ust. 4a PZP należy oceniać przy uwzględnieniu wykładni celowościowej. Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami, gdy wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a nie np., gdy przekazuje informacje w niewłaściwej formie (faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu.

O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców - czemu przeciwdziałać ma omawiana regulacja - można mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdy umyślnie i celowo nie podporządkowuje się wezwaniu zamawiającego. Przyjęcie odmiennego stanowiska i uznanie, że do zatrzymania wadium może dojść w każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, stwarza pole do nadużyć ze strony zamawiającego. Możliwe staje się wówczas wykorzystywanie instytucji wadium jako sposobu na uzyskanie nienależnego przysporzenia. Odmiennej wykładni nie dałoby się pogodzić z dyrektywą zacieśniającego tłumaczenia regulacji wyjątkowych (exceptiones non sunt extentendae) o szczególnie restrykcyjnym charakterze, do których należy zaliczyć art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ponadto przy ocenie dopuszczalności zastosowania przepisu art. 46 ust. 4a PZP istotne jest stwierdzenie, że działanie wykonawcy jest zawinione na skutek umyślnego i celowego niepodporządkowania się wezwaniu zamawiającego.

* * *

źródło: Informacja UZP

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz