poniedziałek, 16 lipca 2012

Co zrobić, gdy zamawiający poznał treść oferty przed otwarciem przetargu?Zgodnie z art. 86 ust. 1 PZP z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać sie ze stanowiskiem, iż zapoznanie się przez zamawiającego z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania (KIO/UZP 112/07). Niemniej jednak będzie to uzasadnione w przypadku, gdy doszło do zawinionego - przez pracownika zamawiajacego - otwarcia oferty (zamawiający odpowiada za działania swoich pracowników, jak za swoje własne).

W niektórych wypadkach trudno jest jednak obwinić zamawiającego. Jeżeli wykonawca złożył ofertę w kopercie, która w żaden sposób nie sygnalizuje swojej zawartości, to konsekwencje takiego działania spadają na wykonawcę. Jeżeli zamawiający zawarł w SIWZ zapis, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie oferty, to może pominąć taką ofertę i nie musi unieważniać postępowania.

W orzecznictwie KIO wskazuje się ponadto, iż samo fizyczne otwarcie oferty nie przesądza automatycznie, iż zamawiający się z nią zapoznał (KIO1312/11). W każdym wypadku będzie to rostrzygane indywidualnie.


Więcej na ten temat: Dziennika Gazeta Prawna, Zamawiajace nie może wcześniej znać treści oferty.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza