poniedziałek, 16 lipca 2012

Skutki złożenia nieprawdziwych informacji w ofercie

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

W przywołanym przepisie zawarte są więc dwie przesłanki, które musza wystąpić łącznie, aby zamawiający był zobligowany do wykluczenia wykonawcy:

1. Złożenie nieprawdziwych informacji - w opinii UZP przedmiotowa przesłanka dotyczy wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców, na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca nie wskazując w przedmiotowym przepisie na umyślność działania wykonawcy, uznaje tym samym, że złożenie nieprawdziwej informacji może być również spowodowane błędem.

2. związek przyczynowo – skutkowy - pomiędzy złożeniem przez wykonawcę biorącego udział postępowaniu informacji nieprawdziwych, a ich wpływem na wynik postępowania lub prawdopodobieństwem zaistnienia wpływu na wynik postępowania. W opinii UZP oznacza to, iż dla uprawdopodobnienia zaistnienia przedmiotowej przesłanki nie jest niezbędne wykazanie wpływu nieprawdziwej informacji na wynik postępowania, wystarczające jest natomiast udowodnienie prawdopodobieństwa takiego wpływu.

Zamawiający, który ma podejrzenie, że wykonawca złożył nieprawdziwe informację w swojej ofercie ma obowiązek wezwać go na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 PZP do złożenia wyjaśnień. W przeciwnym wypadku, mogłoby dojść do sytuacji w której, zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zostaną złamane. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO/UZP 1112/11) stwierdziła, iż wykonawca winien wobec zarzutu poświadczenia nieprawdy udzielić miarodajnych, pisemnych i wyczerpujących, tzn. opartych na dowodach, wyjaśnień (…)".

Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, informacje nieprawdziwe składane w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP, gdyż jest to wyjątek od obowiązku zamawiającego, polegającego na wzywaniu do uzupełnienie dokumentu niezłożonego lub wadliwie złożonego, ponieważ nie można zastąpić nieprawdziwej informacji prawdziwą. W praktyce oznacza to, że wykonawca, który dopuścił się złożenia oświadczenia lub dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje, nie zostanie wezwany przez zamawiającego do jego uzupełnienia. Stanowisko takie potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. akt KIO/UZP 801/11).

Dla wykonawcy, który złożył w toku postępowania nieprawdziwe informacje, wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP, może nie być jedyną konsekwencją jego działania. W przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 § 1 k.k. tj. oszustwa przetargowego, zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

* * *
źródło: Informator UZP 7/2012
Autor: Witold Jarzyński

5 komentarzy:

 1. Witam

  Czy wpisanie do oferty pracownika innej firmy, który nie wyrażał na to zgody i potwierdza to na piśmie, można uznać za "mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" jeśli od tego pracownika nie wymagano żadnych kwalifikacji?

  OdpowiedzUsuń
 2. W mojej opinii - o ile mowa tutaj o korzystaniu z zasobów podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2 b PZP - to wpisanie takiego pracownika bez jego zgody (ale za zgodą pracodawcy, czyli podmiotu trzeciego) nie powoduje złamania przepisów PZP. Co innego ocena takiego postępowania pod kątem prawa pracy (gdzie pracownik ma miejsce wykonywania pracy i jaki jej zakres, czy mieliśmy wypowiedzenie warunków pracy i płacy etc.).

  Abstrahując od powyższego, jeżeli pracownik został wpisany na potwierdzenie jakiegoś warunku lub w celu spełnienia kryterium, to jeśli podano nieprawdziwe informacje w związku z postępowaniem, to takie naruszenie będzie miało wpływ na wynik postępowania (wykonawca inaczej nie spełniałby warunków udziału w przetargu).

  OdpowiedzUsuń
 3. Wypowiadam się jako wykonawca w przetargu . Jestem na drugim miejscu po otwarciu ofert. Sprawdziłem referencje firmy konkurencyjnej. Po analizie przez internet doszedłem do wniosku że referencje są nie prawdziwe w miejscu którym wskazuje niema tak dużych hal produkcyjnych jakie trzeba było wykazać. (dwie budowy lub przebudowy hali produkcyjnej min 1200 m2) - w tej lokalizacji istnieje tylko jedna hala 1450 m2 on wykazał że dwie - jeżeli pójdę do starostwa i poproszę o wypis z ewidencji gruntów i budynków to będzie wystarczający dowód. Jeszcze zastanawia mnie jedno wykazał że jedna modernizacja w 2010r. 1450 m2 i druga modernizacja 2013r. 1500 m2 - może to ktoś potraktować jako jedna i ta sama hala ? a dwa zadania ?

  OdpowiedzUsuń
 4. proszę opisać dokładniej sytuację: witold.jarzynski@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Mam pytanie. Głowna księgowa pracująca w ginmazjum jednoczesnie pracuje w prywatnej piekarni. Pochwaliła sie koleżance że sama wykonuje dokumenty przetargowe dla tej piekarni. I jak sie orazało juz drugi i trzeci raz pod rząd ta piekarnia wygrywa przetarg dostarczania piezczywa do tego gimnazjum. Czy jest tu jakiś konflikt interesów.? Czy to jest zgodne z prawem?

  OdpowiedzUsuń