wtorek, 17 lipca 2012

Czy wniesienie skargi wstrzymuje możliwość zawarcia umowy o zamówienie publiczne?

Zgodnie z treścią art. 183 ust. 1 PZP w rzypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (w dyrektywach UE okres ten nosi nazwę "standstill"). Zakaz zawarcia umowy trwa więc do czasu ogłoszenia wyroku KIO albo ogłoszenia postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, czyli postanowienia o odrzuceniu odwołania oraz postanowienia o umorzeniu postępowania.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2012 (sygn. akt KIO 1059/12, KIO 1067/12) Krajowa Izba Odwoławcza stwierziła, iż "wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie tamuje zaś rozpoznania skargi".

W wyroku czytamy ponadto, iż w "sytuacji, gdy sąd okręgowy stwierdzi naruszenie przepisów PZP skutkujące unieważnieniem umowy, uchylając wyrok KIO i uwzględniając odwołanie sąd może jedynie stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. Zawarcie umowy po upływie okresu standstill należy bowiem uznać za okoliczność dopuszczoną w ustawie (por. art. 192 ust. 3 pkt 3 Pzp). W takiej sytuacji orzeczenie sądu może stanowić podstawę do dochodzenia przez odwołującego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego".

***
Autor: Witold Jarzyński1 komentarz: