środa, 4 lipca 2012

Kiedy pomyłka w stawce podatku VAT powoduje odrzucenie oferty?

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 PZP zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający po poprawieniu omyłki ma obowiązek zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Nie wszystkie jednak błędy w ofercie da się poprawić. Przyczyną odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP) będzie każdy błąd w obliczeniu ceny, inny niż oczywista omyłka rachunkowa podlegająca poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2.

W doktrynie wskazuje się, iż błędem takim w szczególności będzie zastosowanie niewłaściwych jednostek miary, niewłaściwych ilości zakresu czynności, które trzeba wykonać w trakcie realizacji zamówienia, błędem będzie również przyjęcie niewłaściwej stawki podatku VAT” (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo Zamówień Publicznych, Komentarz, 2010).
W swojej uchwale z dnia 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11, potwierdził to również Sąd Najwyższy - Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki”.
Potwierdza to także  orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 588/12) - "niewłaściwe wskazanie kwoty VAT, jako czynnika cenotwórczego, przy sformułowaniu postanowień w SIWZ (...), zobowiązujące wykonawców do podania kwoty podatku VAT z uwzględnieniem stawki obowiązującej w dniu składania ofert, nie podlega poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy i stanowi błąd w obliczeniu ceny oferty".
Co istotne, błąd w podaniu stawki podatku VAT musi się odnosić do ceny za całość świadczenia. Nie można odrzucić oferty, w której błąd został popełniony w jakimś elemencie składowym ceny, jeżeli nie ma on wpływu na cenę dotyczącą całości świadczenia,
Autor: Witold Jarzyński

6 komentarzy:

 1. Dobrze, to ja mam pytanie z poziomu praktyka:
  Projekt Cyfrowa Szkoła. Zamawiający: pewna gmina, a nie placówka oświatowa, natomiast chce przekazać sprzęt IT szkole.
  Poszły oferty. Wszystkie 23% VAT. 5 ofert. I nagle. Odrzucenie wszystkich ofert, gdyż jak się okazało nikt nie uwzględnił 0% stawki VAT w ofertach.
  Co ciekawe: W SIWZ nie było nic napisane, żeby zastosować 0% stawkę VAT. Było tylko "Projekt Cyfrowa Szkoła" i tyle. Czy Wykonawca ma się domyślić jaką stawkę VAT ma zastosować?
  Od strony praktycznej. Wykonawca dopiero może wystawić fakturę z 0% VAT jak otrzyma zaświadczenia z ministerstwa edukacji o zastosowaniu 0% VAT. Czy na poziomie przedstawienia ofert Wykonawca powinien stosować 0% VAT, czy 23% VAT? Co w przypadku kiedy zaistnieje sytuacja, gdy jednostka samorządowa nie otrzyma takiego zaświadczenia zwalniającego z VAT-u? Czy wykonawca będzie musiał wystawić fakturę z 0% VAT zgodnie z ofertą? A jeżeli mamy WADIUM?
  W tej sytuacji fakturę wystawia się przecież na Zamawiającego, który nie jest placówką oświatową. Czy przekazując sprzęt IT dla szkoły może dostać zwolnienie z VAT-u?
  Praktyka: Każda oferta zawiera 23% VAT, nawet dla placówek oświatowych. Natomiast gdy Wykonawca dostanie zaświadczenie o zwolnienie z VAT jest wystawiana korekta FV.
  Ciekawe, ale jak to ugryźć?

  OdpowiedzUsuń
 2. Należy się wystrzegać zgubnych w skutkach pomyłek. Pozdrawiamy.:)

  OdpowiedzUsuń
 3. A co w przypadku gdy Wykonawca popełnił błąd licząc podatek Vat, tu mam na myśli napisał xxxx,40 zł a powinno być xxxx,52 zł? Mam to uznać jak omyłkę rachunkową? Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam, Monika

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie cierpię podatków, ale fajnie, że ktoś poruszył ten temat.

  OdpowiedzUsuń
 5. Pomyłka może zdarzyć się każdemu, warto jednak posiadać księgowego aby to on wyliczał wszelkie składki, dzięki temu unikniemy odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz mamy pewność, że wszystko będzie dobrze wyliczone.

  OdpowiedzUsuń