środa, 18 lipca 2012

Krótkie prowadzenie działalności nie może dyskryminować wykonawcy

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu można żądać m.in. sprawozdania finansowego za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

W wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt 1218/12) Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę, w której wykonawca przedstawił sprawozdanie finansowe za okres jednego roku. Zamawiający podzielił wynik finansowy wykonawcy na trzy, co sprawiło, iż nie spełniał on wymagań.

W wyroku Izba stwierdziła, iż zamawiający nie miał do tego prawa, gdyż żadna formuła wewnętrznej regulacji (to jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nie upoważnia zamawiającego do dzielenia w takiej sytuacji przychodu przez 3 lata. Izba stwierdziła, iż zamawiający miał obowiązek w przedmiotowej sytuacji uznać przedstawiony przychód jako średnioroczny, bez dzielenia jego przez trzy a co najwyżej przez jeden. Dzielenie przychodu przez trzy może nastąpić tylko w przypadku gdy wykonawca przedkłada sprawozdania za okres trzech lat.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza