wtorek, 31 lipca 2012

Przetargi na wywóz odpadów to konieczność

Gmina ma obowiązek wybrania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami.

Jak podkreśla Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska:

- Przepisy gwarantują przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości równe i przejrzyste zasady konkurencji. Tą gwarancją jest m.in. obowiązek organizowania przez gminy przetargów na odbiór odpadów. To sposób na rozsądne rachunki dla mieszkańców – a na tym przecież zależy także samorządowcom.

Artykuł 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma zapobiec przejęciu odbierania odpadów komunalnych przez gminy i podległe im jednostki kosztem przedsiębiorców działających na rynku. To rozwiązanie wspiera konkurencję oraz chroni właścicieli nieruchomości przed ryzykiem zawyżania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przez podmioty nie działające na otwartym rynku konkurencyjnym. Rozwiązania te zostały zaakceptowane zarówno przez Radę Ministrów, jak i Sejm w toku prac nad projektem ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W opinii Ministerstwa Środowiska ten sposób uregulowania nie jest niezgodny z przepisami unijnymi, w szczególności z dyrektywą 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Z orzecznictwa TSUE w żaden sposób nie wynika, że państwa członkowskie mimo tego, że nie są obowiązane do stosowania zasad wynikających z dyrektywy 2004/18/WE, nie mogą przyjąć wewnętrznych regulacji krajowych zobowiązujących podmioty krajowe do stosowania zasad udzielania zamówień publicznych wskazanych w dyrektywie albo przynajmniej niektórych z tych zasad. Takie zasady rozszerzające stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych poza wymagane minimum zostały przyjęte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zatem nasze krajowe regulacje wprowadzające w stosunku do wszystkich podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (i to wyłącznie formy przetargu) nie są sprzeczne z przepisami prawa UE.

Należy przy tym zaznaczyć, że gminy zobowiązane zostały przepisami nowej ustawy do dokonania analizy rynku odpadów na ich terenie, możliwości ich zagospodarowania i na tej podstawie określenia stawek opłat, do których uiszczania będą zobowiązani właściciele nieruchomości. Rok 2012 ma być rokiem analiz rynku odpadów, przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwal. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów.

Należy również pamiętać, że nad działalnością gminną zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym właściwe organy państwa sprawują nadzór m.in. na podstawie kryterium zgodności z prawem. Tak więc wszelkie działania gminy, w tym podjęte uchwały, podlegają nadzorowi właściwych organów.

Odnośniki:

* * *

źródło: Ministerstwo Środowiska

    Brak komentarzy:

    Publikowanie komentarza