poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Zamieszanie z zaświadczeniami z KRK

Jak pisaliśmy wcześniej na Blogu, niedawno weszła w życie nowelizacja PZP rozszerzająca katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki dodane w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP.

Niestety ustawodawca zapomniał znowelizować przepisy wykonawcze a w szczególności rozporządzenie dot. dokumentów, zgodnie z którym "zamawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, żąda lub odpowiednio może żądać aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert".

Tym samym w PZP mamy inny stan prawny niż w rozporządzeniu dotyczącym dokumentów. Co w takim wypadku mają robić biedni zamawiający? Nie mogą przecież żądać dokumentów nie wskazanych w rozporządzeniu. Obowiązuje ich z drugiej strony rygor PZP! Z pomocą zamawiającym przyszedł Urząd Zamówień Publicznych, który w jednej ze swoich ostatnich opinii stwierdził,  że "w obecnym stanie prawnym dokumentem, którego zamawiający może żądać w celu weryfikacji okoliczności braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp jest oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów)".

* * *

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz