środa, 26 września 2012

Postępowania prowadzone przez KE w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Polsce

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano wykaz spraw dotyczących polskich zamówień publicznych, którymi obecnie interesuje się Komisja Europejska. Na liście znajdują się następujące kwestie:

1. Transpozycja do prawa krajowego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.

2. Domniemana niezgodność przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1, art. 24a, art. 154 ust. 5a oraz art. 154b polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 
3. Udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia na kontynuację inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa na odcinkach A i C , w następstwie rozwiązania umowy z konsorcjum COVEC.
 
źródło: UZPBrak komentarzy:

Prześlij komentarz