wtorek, 27 listopada 2012

Art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP ma zastosowanie w przypadku odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne nie zawartej na podstawie PZP

Taka jest konkluzja wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. (sygn. akt V Ca 2497/12).
 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy


Zdaniem Sądu, przedstawionym na ogłoszeniu motywów rozstrzygnięcia, wykluczenie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP” znajduje zastosowanie także w przypadku wykonawców, od umowy z którymi zamawiający odstąpił, również wtedy, gdy umowa ta została zawarta poza ustawą PZP (na podstawie innych procedur niż uregulowane w PZP), np. w wyniku zastosowania szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w PZP, na podstawie jednego z wyłączeń obowiązku zastosowania PZP (art. 4 pkt 1 lit. a PZP). Zdaniem Sądu umową o zamówienie publiczne jest bowiem każda umowa, która odpowiada definicji legalnej zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13 PZP), w myśl której zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana, a nie tylko umowa, która została zawarta po przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów przewidzianych w ustawie PZP - czytamy na stronie UZP.
 
Więcej na ten temat pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz