poniedziałek, 19 listopada 2012

Specyfika zamówień uzupełniających


Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - w skrócie „Pzp”. Dzień udzielenia zamówienia podstawowego to dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, to okres od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (zamówienia podstawowego) do dnia, w którym zostało udzielone ostatnie zamówienie uzupełniające, a nie do dnia, w którym zostało wykonane ostatnie zamówienie uzupełniające. Zamówienia uzupełniające mogą być wykonywane przez okres dłuższy niż trzy lata, licząc od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, jeżeli zostały udzielone przed upływem tego terminu.

Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 2 pkt 3, art. 41 pkt 15, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp). Zamieszczenie informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest warunkiem niezbędnym ich udzielenia. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu powinna określać przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówień uzupełniających. Zamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających nie daje wykonawcy, któremu udzielono zamówienia podstawowego uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia uzupełniającego. Zamawiającemu nie służy również roszczenie do wykonawcy, aby ten wykonał zamówienie uzupełniające.

Jeżeli zamawiający ustalając wartość zamówienia uwzględnił wartość przewidywanych zamówień uzupełniających oraz zamieścił informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu, niemożliwe będzie udzielenie zamówień uzupełniających przekraczających uwzględnioną wartość tych zamówień w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających tylko w zakresie i wielkości (wartości) ustalonej przed wszczęciem postępowania. Jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamawiający nie stosuje przepisów Pzp. W takiej sytuacji zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego.

W przypadku udzielania zamówień uzupełniających zamówieniem podstawowym może być wyłącznie zamówienie realizowane w trybach przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a w przypadku zamówień sektorowych również w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Użyte w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp sformułowanie „stanowiących nie więcej niż 50% (20%) wartości zamówienia podstawowego” należy odnieść do ustalonej wartości zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego. Takie rozumienie pojęcia „wartości zamówienia podstawowego” potwierdza użyte w dalszej treści art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp sformułowanie „zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego”, jak również treść art. 45 ust. 5a Pzp.

Zgodnie z art. 45 ust. 5a Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

Przykład

-        wartość zamówienia podstawowego - 400.000 zł netto (bez VAT)

-        wartość zamówienia uzupełniającego na usługi - 200.000 zł netto (bez VAT)

Wartość zamówienia ustalona na podstawie art. 32 ust. 3 Pzp („Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających”) wynosi 600.000 zł netto (bez VAT).

Określona kwota wadium dla zamówienia podstawowego - 12.000 zł (3% x wartość zamówienia podstawowego = 400.000 zł netto (bez VAT) x 3%)

Ponieważ w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp ustawodawca posługuje się pojęciem „wartości zamówienia podstawowego”, a nie „wartości zamówienia”, w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych albo udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych będzie każda (poszczególna) część zamówienia, a tym samym wartością zamówienia podstawowego od której należy obliczać wartość przewidywanych zamówień uzupełniających będzie wartość każdej (poszczególnej) części zamówienia. Jeżeli zatem zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dla danej części zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości tej część zamówienia, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Przykład

Wartość zamówienia podstawowego na roboty budowlane ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp („Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (…) wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia”) wynosi 1.100.000 zł netto (bez VAT), w tym:

-        wartość części 1 zamówienia - 400.000 zł netto (bez VAT),

-        wartość części 2 zamówienia - 600.000 zł netto (bez VAT),

-        wartość części 3 zamówienia – 100.000 zł netto (bez VAT).

Ustalone wartości przewidywanych zamówień uzupełniających na usługi dla poszczególnych części zamówienia (np.„nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego”):

-        dla części 1 zamówienia - 400.000 zł netto x 40 % = 160.000 zł netto (bez VAT),

-        dla części 2 zamówienia - 600.000 zł netto x 30 % = 180.000 zł netto (bez VAT),

-        dla części 3 zamówienia – 100.000 zł netto x 40 % = 40.000 zł netto (bez VAT).

W przypadku części 3 zamówienia do udzielania zamówienia uzupełniającego zamawiający nie stosuje Pzp, ponieważ wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W takiej sytuacji zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego innemu podmiotowi niż wykonawca zamówienia podstawowego.

Postępowanie o udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 Pzp jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie zamówienia z wolnej ręki, odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego, dlatego w przypadku udzielania zamówień uzupełniających o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro:

1)        zamawiający wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy (art. 68 ust. 1 Pzp),

2)        w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 68 ust. 1 zdanie 2 Pzp - odpowiednie stosowanie art. 36 ust. 4 Pzp),

3)        zamawiający może zastrzec, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 68 ust. 1 zdanie 3 Pzp - odpowiednie stosowanie art. 36 ust. 5 Pzp),

4)        zamawiający może żądać od wykonawcy, z którym prowadzi negocjacje wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (art. 68 ust. 2 zdanie 2 Pzp - odpowiednie stosowanie art. 25 ust. 1 Pzp),

5)        oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, a także spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego zamawiający wskazuje w informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przekazanych wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji (art. 68 ust. 2 zdanie 2 Pzp - odpowiednie stosowanie art. 25 ust. 1 Pzp),

6)        najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia dodatkowego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2 zdanie 1 Pzp),

7)        jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

8)        jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp to przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).
 
* * *
Autor: Józef Edmund Nowicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz