poniedziałek, 28 stycznia 2013

Orzecznictwo TSUE w sprawie „zamówień in-house”

W omawianym już na łamach Bloga PZP wyroku w sprawie C-107/98 z dnia 18 listopada 1999 r. Teckal Srl p. Comune di Viano i Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że  instytucja zamawiająca jest zwolniona z obowiązku organizowania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, jeżeli sprawuje nad wykonawcą kontrolę analogiczną do kontroli jaką sprawuje na swymi własnymi służbami a jednostka ta wykonuje swoją działalność w przeważającym zakresie na rzecz kontrolującej ją instytucji zamawiającej lub instytucji zamawiających.

Wyrok ten – ustalający tzw. kryteria Teckal – stał się podstawą do ustalania, czy w danym postępowaniu można niestosować restrykcyjnych procedur udzielania zamówień publicznych. TSUE wypowiadał się jednak na ten temat także w innych wyrokach.

- Orzeczenie z dn. 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03.

Dyrektywa (…) znajduje zastosowanie, gdy instytucja zamawiająca zamierza zawrzeć z jednostką odrębną pod względem prawnym umowę o charakterze odpłatnym, niezależnie od tego, czy ta jednostka sama jest instytucją zamawiającą. Władza publiczna, jaką jest instytucja zamawiająca, ma możność wypełniania ciążących na niej w interesie publicznym zadań własnymi środkami o charakterze administracyjnym, technicznym lub innym, bez potrzeby zwracania się do jednostek zewnętrznych nie należących do jej służb. W takim przypadku nie powstaje kwestia umowy o charakterze odpłatnym zawieranej z jednostką odrębną od instytucji zamawiającej pod względem prawnym. Nie stosuje się zatem uregulowań wspólnotowych w zakresie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, nie jest wykluczone wystąpienie innych okoliczności , w których zaproszenie do składania ofert nie jest obowiązkowe, mimo że kontrahent jest jednostką odrębną od instytucji zamawiającej pod względem prawnym. Może tak być w przypadku, gdy władza publiczna, jaką jest instytucja zamawiająca, sprawuje nad daną jednostką odrębną kontrolę analogiczną do tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami i gdy ta prowadzi swoją podstawową działalność na rzecz sprawującego nad nią kontrolę organu lub organów władzy.

- Orzeczenie z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-410/04

Artykuły 43, 49 i 86 TWE oraz zasady równości traktowania, niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową i przejrzystości nie stoją na przeszkodzie istnieniu przepisów prawa krajowego, które pozwalają organowi publicznemu na bezpośrednie udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w spółce, w której posiada on całość kapitału, pod warunkiem że organ publiczny sprawuje nad tą spółką kontrolę analogiczną do  tej, jaką sprawuje nad własnymi służbami, i spółka ta prowadzi swoja podstawową działalność wspólnie z organem, który posiada w niej udziały.

- Orzeczenie z dn. 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05; Orzeczenie z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie C-29/04.

Warunki dla uznania danego zamówienia za zamówienia  in house; kontrola analogiczna do kontroli sprawowanej nad swoimi służbami.

- Orzeczenie z dn. 11 maja 2006 r. w sprawie C-390/04.

Warunki dla uznania danego zamówienia za zamówienie in house; wykonywanie działalności w zasadniczej części na rzecz kontrolującej jednostki lub jednostek.


* * *
Autor: Witold Jarzyński
 

Źródło: Informator UZP nr 12/2012 

 

 

Ten blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2012.

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Blog Prawa Zamówień Publicznych w tym konkursie mogą wysłać sms o treści B00231 na numer 7122.

Koszt SMS to jedynie 1,23 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz