niedziela, 17 lutego 2013

Dialog techniczny - najciekawsze wnioski z opinii UZP

Na blogu już kilkakrotnie pisaliśmy o dialogu technicznym. Różni autorzy zastanawiali się jak interpretować nowe przepisy regulujące to zagadnienie. Tuż przed wejściem w życie nowelizacji (20 lutego 2013 r.) Urząd Zamówień Publicznych opublikował obszerny komentarz do wybranych zmian w PZP, który daje nowe wskazówki na temat praktycznego stosowania dialogu technicznego.


Poniżej kilka najciekawszych kwestii z opinii UZP:
  1. dialog techniczny mógł być dotychczas prowadzony w oparciu o unormowania wynikające wprost z dyrektywy 2004/18/WE31 (tzw. dyrektywy klasycznej), dyrektywy 2004/17/WE32 (tzw. dyrektywy sektorowej), jak i samej ustawy Pzp, która nie wykluczała możliwości korzystania przez zamawiających z profesjonalnego doradztwa na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. przeprowadzenie dialogu nie rodzi po stronie podmiotu publicznego obowiązku przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, którego uprzednio dotyczył dialog techniczny. 
  3. dialog może być prowadzony nawet w sytuacji, gdy budżet projektu nie jest formalnie zatwierdzony.
  4. ze względu na fakt, iż dialog techniczny poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zastosowanie dialogu nie przysługują środki ochrony prawnej.
  5. o ile zatem sam dialog techniczny nie może być przedmiotem środków odwoławczych, o tyle jego efekt np. w postaci opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli ma charakter dyskryminacyjny, może stanowić podstawę do środków ochrony prawnej, szczególnie w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych. 
  6. dialog techniczny to narzędzie szczególnie przydatne w chwili organizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego na przykład na systemy komputerowe, skomplikowany sprzęt teleinformatyczny czy medyczny, a więc wszędzie tam, gdzie dla prawidłowego zorganizowania postępowania niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny.  Dialog techniczny jako elastyczna forma konsultowania rynku, znajduje również praktyczne zastosowanie w nowatorskich, proekologicznych, intelektualnych i często skomplikowanych pod względem technologicznym, finansowym lub prawnym  projektach realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.  
  7. Pzp nie daje podmiotom zainteresowanym udziałem w dialogu uprawnienia do formułowania żądania dopuszczenia do udziału w dialogu, ani - z drugiej strony - nie kreuje obowiązku zamawiającego dopuszczenia wszystkich zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu.  
  8. przepisy dotyczące dialogu technicznego pozostawiają zamawiającym duży zakres swobody zarówno odnośnie jego zastosowania (np. w odniesieniu do sposobu komunikowania się z podmiotami, z którymi prowadzą dialog, terminu, do którego oczekują na propozycje od wybranych podmiotów, bądź metody dokumentowania dialogu), jak i zakresu merytorycznego. 
Autor: Witold Jarzyński 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz