piątek, 22 lutego 2013

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentów


W dniu 20 lutego 2013 roku wraz z nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Rozporządzenie to już od samego początku swojego procesu legislacyjnego wzbudzało wielkie zainteresowanie i wielokrotnie było omawiane i dyskutowane również na naszym Blogu.
Skąd tyle dyskusji?

Po pierwsze jego treść burzyła w jakimś sensie dotychczasowe przyzwyczajenia i swoistą ugruntowaną praktykę stosowania starego Rozporządzenia. Przez prawie cztery lata można było się już przyzwyczaić do stosowania przepisów starego Rozporządzenia, ugruntowała się też w wielu przypadkach zasada ich stosowania. Z drugiej strony treść niektórych przepisów starego Rozporządzenia była problematyczna na tyle, że w samym orzecznictwie występował różne linie np. § 6 ust. 1.   

Po drugie skoro już zaczęto zmieniać przepisy w tym zakresie to chyba liczono, że zmierza się raczej do takiego ich konstruowania, które ułatwi ich stosowanie zarówno przez same Instytucje Zamawiające jak i Wykonawców.

Niestety, albo stety, nowe Rozporządzenie obowiązuje i trzeba je stosować.

Obawy w jakimś sensie się ziściły, nowe Rozporządzenie burzy dotychczasowy porządek, wprowadza wiele zmian, a nadto zmiany te są mocno dyskusyjne. Legislator nie postarał się również w jakiś sensowny sposób wyjaśnić swój zamysł w konstruowaniu nowych przepisów, ponieważ chociażby w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia poza lakonicznymi informacjami trudno znaleźć coś merytorycznego.

Nie będę szczegółowo rozważać poszczególnych przepisów nowego Rozporządzenia, pozwolę sobie tylko na zaktualizowanie tego co wskazałem we wcześniejszym wpisie (wówczas jeszcze w oparciu o projekt).

1. Na wstępie warto zwrócić uwagę, że sporo dokumentów podmiotowych zostało po prostu wprost skopiowanych z art. 48 Dyrektywy klasycznej. Zdziwiony raczej nie jestem, bo zaczyna to się przyjmować jako standard w implementacji przepisów.

2. W § 1 ust. 5 znajdujemy nowe uregulowanie pozwalające Zamawiającemu w przypadku gdy dane zawarte w wykazie lub dowodach potwierdzających należyte wykonanie zamówienia budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zwrócić się do właściwego organu o przedłożenie dodatkowych informacji lub zaświadczeń, bezpośrednio Zamawiającemu. Pytanie jak to ma się do art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy PZP staje się aktualne. W przypadku takich wątpliwości Zamawiający winien bezwzględnie zwrócić się na podstawie art. 26 ust. 3 lub 4 do Wykonawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści dokumentów, a tutaj Rozporządzenie wprowadza swoistą alternatywę, która pozwala wyjaśnić wątpliwości z pominięciem Wykonawcy.

3. Pozytywnym rozwiązaniem wydaje się być uregulowanie zawarte w § 1 ust. 6 Rozporządzenia. Do tej pory Wykonawca mógł polegać jedynie na zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, czyli było to posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej. Rozporządzenie wprowadza możliwość polegania również na zdolnościach ekonomicznych, czyli posiadaniu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz sprawozdania finansowego. Nowością jest fakt, iż w tym zakresie Zamawiający może żądać również „innych dokumentów” (§ 1 ust. 6 pkt. 1), czyli dotychczasowy, ugruntowany pogląd, iż katalog dokumentów podmiotowych jakich może żądać Zamawiający jest zamknięty, chyba już odszedł w niepamięćJ.  Dodatkowo ustawodawca przeoczył mały szczegół, a mianowicie w nowelizacji ustawy PZP która weszła w życie 20 lutego zostawiono stare brzmienie art. 26 ust. 2b i tym samym zgodnie z jego treścią Wykonawca może polegać jedynie na zdolnościach finansowych. Na marginesie, z omawianego przepisu Rozporządzenia wynika, że Wykonawca może polegać również na uprawnieniach, czego również brak w art. 26 ust. 2 b PZP.

4. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem do łask wraca odpis z ewidencji działalności gospodarczej, który ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (§ 3 ust. 1 pkt. 2). Dalej stoję na stanowisku, że jest to rozwiązanie przynajmniej dziwne chociażby dlatego, że w odpisie z ewidencji działalności gospodarczej(CEIDG), w którym widnieją wyłącznie osoby fizyczne nie znajdują się informacji o likwidacji czy upadłości takiego Wykonawcy, a to ma potwierdzać.

Po wejściu w życie nowego Rozporządzenia pojawił się kolejny problem. Wraz z Rozporządzeniem w sprawie dokumentów nie zmieniono Rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (jest na etapie projektu) i tym samym publikując nowe ogłoszenie o zamówieniu dochodzi do sprzeczności zapisów zawartych w SIWZ i ogłoszeniu. O wzajemnej relacji tych dwóch dokumentów odniosła się KIO np. w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 939/10), stwierdzając, że „ustawa nie pozwala na przyjęcie prymatu zapisów siwz nad treścią ogłoszenia. Są to dokumenty, które powinny być ze sobą spójne i w sposób jednakowy opisywać np. sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymieniając przy tym taki sam katalog dokumentów, które należy wraz z ofertą przedłożyć. Ogłoszenie, które zwykle jest dokumentem na podstawie którego wykonawcy wstępnie decydują, czy realizacja danego zamówienia znajduje się w zasięgu ich możliwości, w szczególności czy są w stanie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może wprowadzać w błąd, bowiem prowadziłoby to wprost do naruszenia art. 7 ust. 1 p.z.p. wymagającego od Zamawiającego przygotowania i przeprowadzenia postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji i w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców. Dlatego Zamawiający powinien dochować należytej staranności sporządzając obydwa dokumenty przede wszystkim dbając o zachowanie przywołanych zasad”.

Jak zachować należytą staranność w takim przypadku skoro nie zachował jej ustawodawca, narażając przez to na konsekwencję niczego winne Instytucje Zamawiające.
* * *
Autor: Grzegorz Bebłowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz