wtorek, 5 marca 2013

Jak komunikować się z uczestnikami dialogu technicznego?


pixmac.pl
Instytucja dialogu technicznego wywołuje coraz więcej  wątpliwości i stawia nowe pytania. Jednym z zagadnień, które jest  w praktyce istotne jest sposób komunikowania się zamawiającego z uczestnikami dialogu technicznego.

Pojawiają się poglądy o konieczności prowadzenia dialogu w formie pisemnej i przestrzegania wymogów tej formy zgodnie z art. 27 PZP.  W mojej ocenie, do takiego poglądu należy odnieść się częściowo krytycznie. Po pierwsze, dialog jak sama nazwa wskazuje oznacza (wg słownika języka polskiego)  rozmowę co najmniej dwóch osób na określony temat; polemikę, dyskusje, konwersacje, rozmowę; po drugie  celem wprowadzenia przepisów o dialogu technicznym jest stworzenie odformalizowanego i elastycznego rozwiązanie dla tych wszystkich zamawiających, którzy organizując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie dysponują wystarczającą, specjalistyczną wiedzą dotyczącą rozwiązań funkcjonujących na rynku. Po trzecie, art. 27 PZP obligatoryjną formę pisemną zastrzega dla czynności podejmowanych w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne gdy tymczasem dialog jest nieformalnym postępowaniem prowadzonym przed wszczęciem postepowania o zmówienie publiczne. Jeżeli więc już, to art. 27 PZP znajdzie odpowiednie zastosowanie czyli z uwzględnieniem specyfiki instytucji jaką jest dialog techniczny. Trudno ponadto, wyobrazić sobie skuteczny i efektywny dialog za pomocą tylko wymiany pism, byłoby to zresztą wbrew idei dialogu technicznego.

Oczywistym jest, że czynności podejmowane w ramach dialogu nie powinny być tylko w formie ustnej. Każde spotkanie z uczestnikami, dyskusja na temat proponowanych rozwiązań powinno być w mojej ocenie protokołowane. Zamawiający, może w formie pisemnej zwracać się do uczestników jeżeli potrzebuje wyjaśnień, dodatkowych informacji w stosunku do materiałów, które dostarczyli w związku z przedmiotem dialogu. Sama ustawa w art. 96 ust 2a PZP wprowadza jedynie wymóg by informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy, stanowiła element protokołu z przebiegu postępowania o zamówienie publiczne.
* * *
Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz