czwartek, 18 kwietnia 2013

Przesłanki odrzucenia odwołania należy interpretować ściśle

Przesłanki odrzucenia odwołania należy interpretować ściśle – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach. Wyrok ten w istotny sposób przyczynia się do eliminacji przypadków automatycznego odrzucania odwołań w sytuacji zaniechania załączenia do kopii odwołania dokumentów, bez względu na ich merytoryczne znaczenie dla prowadzonej sprawy.
 

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: IX Ga 179/13) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lutego 2013 r. (sygn. akt: KIO 252/13) i oddalił odwołanie konsorcjum wykonawców kwestionujących wykluczenie konsorcjum z udziału w postępowaniu z powodu złożenia nieprawdziwych informacji oraz odrzucenie złożonej oferty z powodu rażąco niskiej ceny. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, iż zasadniczym celem postępowania odwoławczego, wynikającym z implementacji do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy odwoławczej, jest merytoryczne rozstrzygnięcie odwołania. Bezpodstawne odrzucenie odwołania niweczy sens postępowania odwoławczego, gdyż zamyka wykonawcom drogę do uzyskania orzeczenia rozstrzygającego zasadność zarzutów wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
W zaskarżonym przez Prezesa Urzędu postanowieniu Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż wobec zaniechania przekazania zamawiającemu wymienionych w treści odwołania dokumentów wraz z kopią odwołania, zamawiający pozbawiony został możliwości zapoznania się z informacjami istotnymi dla prowadzenia sporu. Dlatego też, w ocenie Izby, obowiązek odwołującego wskazania w odwołaniu dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności faktycznych wynikający z § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań oraz przekazania kopii odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie tego środka ochrony prawnej w sposób umożlwiający zapoznanie się z jego treścią, nie został spełniony. W związku z tym, Izba odrzuciła odwołanie na podstawie
art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp.


We wniesionej skardze Prezes Urzędu zarzucił Krajowej Izbie Odwoławczej naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. Nr 48, poz. 280) poprzez bezpodstawne odrzucenie odwołania w sytuacji, gdy dokumenty, których odwołujący nie dołączył do kopii odwołania przekazanej zamawiającemu, nie stanowiły merytorycznej treści odwołania, a zatem ich nie dołączenie nie mogło skutkować odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Prezes Urzędu podnosił, iż dokumenty, których odwołujący nie przekazał zamawiającemu wraz z kopią odwołania potwierdzały okoliczności uzewnętrznione uprzednio w uzasadnieniu faktycznym wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu, a więc i tak już znane zamawiającemu. W ocenie Prezesa Urzędu, dokumenty te nie kreowały treści odwołania w rozumieniu ww. przepisu rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań i nie stanowiły jego merytorycznej treści. Skarżący podkreślił także, iż niezasadne odrzucanie odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą podważa zasadniczy sens procedury odwoławczej, jakim jest zapewnienie wykonawcom skutecznego i efektywnego narzędzia ochrony przed niezgodnymi z przepisami ustawy Pzp decyzjami zamawiającego.

Skarga Prezesa UZP z dnia 12 marca 2013 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. akt: XIX Ga 179/13) w istotny sposób przyczynia się do eliminacji przypadków automatycznego odrzucania odwołań w sytuacji zaniechania załączenia do kopii odwołania dokumentów, bez względu na ich merytoryczne znaczenie dla prowadzonej sprawy. Wydane orzeczenie ugruntowuje także prawo wykonawców do korzystania z efektywnego systemu środków ochrony prawnej.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2013 r. wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczona na stronie internetowej UZP w zakładce Orzecznictwo ws. zamówień publicznych po otrzymaniu ich odpisu.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych.

____________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz