środa, 17 kwietnia 2013

"Właściwa" treść art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp

Rozstrzygniecie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w precedensowej sprawie Forposta co do zgodności art. 24 ust 1 pkt 1a p.z.p z prawem unijnym okazało się mieć istotny wpływ na polski rynek zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) orzeka obecnie, że literalna wykładani tego przepisu jest niedozwolona.


Przykładem może być wyrok KIO z dnia 9 stycznia 2013 r. (sygn. KIO 1629/11, KIO 1643/11), w którym czytamy, że w konsekwencji w/w wyroku TSUE "prowspólnotową wykładnię art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych należy przeprowadzić w taki sposób, że przepis ten należy odczytywać tak, jakby brzmiał

„Z postępowania o  udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu zachowania wykonawcy przy realizacji tej umowy wskazującego na zamiar uchybienia lub na stosunkowo poważne niedbalstwo, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy, chyba że dokonana przez zamawiającego ocena zachowania wykonawcy przy realizacji umowy wskazuje, że wykluczenie takie nie jest uzasadnione.”
 


__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz