niedziela, 11 sierpnia 2013

Nieuprawnione zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp – przykłady nieprawidłowości

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
W najnowszym Informatorze UZP znajdziemy kilka ciekawych przykładów błędów popełnianych na tle w/w przepisu.

Przykład 1 (KND/69/11) 

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą m. in. kalkulacji cenowej oddzielnej dla każdego zadania oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego wraz z określeniem terminu wykonania oddzielnego dla każdego zadania. 

Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę „R” do uzupełnienia treści złożonej oferty o kalkulację cenową oraz harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z określeniem terminu wykonania na każde zadanie oddzielnie.  

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, iż kalkulacja cenowa oraz harmonogram rzeczowo – finansowy nie wchodzą w zakres dokumentów określonych  w art. 25 ust. 1 ustawy, a w szczególności nie są dokumentami wymienionym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (obowiązującym w dacie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania). Dodatkowo, należy zauważyć, że zgodnie z zapisem SIWZ w przedmiotowym postępowaniu obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe.  

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że zamawiający wzywając ww. wykonawcę do uzupełnienia kalkulacji cenowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego naruszył dyspozycję art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Przykład 2 (KND/86/11) 
 
Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz części II SIWZ, stanowiącej opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - w postępowaniu mogli wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
Sposób dokonania oceny spełniania warunków sprowadzał się do wymogu złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy) oraz braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający pismem z dnia 8 kwietnia 2010 r., działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy zwrócił się do konsorcjum „M” sp. z o.o. oraz „R” sp. z o.o. o uzupełnienie oferty m. in. o kompletną decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 października 2006 r., dotyczącą pozwolenia na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie. Do oferty ww. wykonawcy została bowiem załączona jedynie pierwsza i ostatnia strona niniejszej decyzji. 

W tym miejscu należy wskazać, że zamawiający nie wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączenia przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia pozwolenia na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

Zatem, z uwagi na fakt, że zamawiający nie wymagał załączenia przez wykonawców ww. pozwolenia, nie był on uprawniony do wzywania konsorcjum „M” sp. z o.o. oraz „R” sp. z o.o. do uzupełnienia ww. dokumentu.  

Tym samym stwierdzić należy, że powyższym działaniem zamawiający naruszył przepis art. 26 ust. 3 ustawy. 

Przykład 3 (KND/10/12) 

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzone było w trybie przetargu ograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał, iż w przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów przyznawaną wg zasady 1 pkt za każde zrealizowane należycie zamówienie spełniające wymogi określone w warunkach udziału w postępowaniu. Z kolei zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniali warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zamówienia, których przedmiot obejmował każdorazowo łącznie co najmniej dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu dla stadionu posiadającego co najmniej 10 000 miejsc siedzących wraz z montażem kołowrotów na wykazanym stadionie. 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem należało załączyć wykaz „Doświadczenie zawodowe”, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 12 wykonawców. Wykonawca „S” AG w załączonym do wniosku wykazie zrealizowanych zamówień wskazał trzy zadania, z czego jedno dotyczyło montażu kołowrotów, a dwa pozostałe montażu furt i furt wysokich. 

W dniu 23 marca 2011 r. zamawiający wezwał wykonawcę „S” AG, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia powyższego wykazu w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wskazał również, że jeżeli załączone do wniosku dokumenty potwierdzają spełnienie wskazanego warunku, wzywa wykonawcę do wyjaśnienia, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, czy przedstawione realizacje obejmowały w ramach zakresu prowadzonych prac również montaż kołowrotów. 

W dniu 24 marca 2011 r. wykonawca udzielił wyjaśnień, z których wynikało, iż 3 zamówienia wskazane w wykazie obejmowały montaż kołowrotów. Ponadto wykonawca ponownie przesłał wykaz zrealizowanych zamówień, zawierający tym razem ponad sześćdziesiąt pozycji. Zamawiający przy dokonywaniu oceny wniosku wziął pod uwagę także dodatkowe zamówienia przedstawione przez wykonawcę „S” AG w wykazie przesłanym 24 marca 2011 r. i przyznał wykonawcy 15 punktów. Tym samym wykonawca „S” AG uzyskał liczbę punktów wystarczającą do zaproszenia go do składania ofert. 

W wyniku wniesionego na powyższą czynność odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: KIO 742/11) nakazała unieważnienie czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz powtórzenie czynności badania i oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W dniu 20 kwietnia 2011 r. zamawiający ponownie wezwał wykonawcę „S” AG do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto, zamawiający wezwał również do uzupełnienia wykazu „doświadczenie zawodowe” na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W dniu 21 kwietnia 2011 r. wykonawca „S” AG udzielił ponownych wyjaśnień i przesłał wykaz wykonanych zamówień zawierający tym razem osiemnaście pozycji. Zamawiający ponownie ocenił wniosek „S” AG przyznając mu 15 punktów. 

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, iż zamawiający w sposób nieuprawniony poddał ocenie i przyznał wykonawcy punkty dotyczące wskazanych przez niego w uzupełnionym wykazie zamówień. Uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp powinno bowiem służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie uzyskaniu przez wykonawcę większej ilości punktów przy ocenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i tym samym zwiększeniu jego szans na zaproszenie do składania ofert.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający powinien wezwać wykonawcę „S” AG jedynie do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów (wykazu, referencji) na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zawarte w ww. dokumentach terminy „furty” i „furty wysokie” budziły wątpliwości zamawiającego i nie pozwalały jednoznacznie ocenić zakresu dostaw zrealizowanych przez wykonawcę. Liczba wskazanych przez tego wykonawcę w wykazie pierwotnie załączonym do oferty dostaw (3) wystarczała bowiem do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sytuacji doprecyzowania ich zakresu. Dopiero gdyby wyjaśnienia wykonawcy nie potwierdziły spełniania warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, zamawiający byłby uprawniony do wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie wykazu dostaw o inne zamówienia wraz z referencjami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę „S” AG w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp potwierdziły spełnianie przez niego warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia poprzez zrealizowanie 3 zamówień wskazanych w wykazie pierwotnie załączonym do oferty. W zaistniałej sytuacji zamawiający nie był uprawniony do uwzględnienia i punktowania dodatkowych zamówień wskazanych w wyniku wezwania wykonawcy o uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Powyższe potwierdziła również Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku wydanym w przedmiotowej sprawie (sygn. akt: KIO 742/11) wskazując, iż „(…) nie wolno zamawiającemu skorzystać z uzupełnionego wykazu w sposób wykraczający ponad konieczność potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu (…)”.

Zamawiający uwzględniając przy ocenie wniosku wykonawcy „S” AG zamówienia wskazane w wykazie uzupełnionym na wezwanie zamawiającego w dniu 24 marca 2011 r. i 21 kwietnia 2011 r. oraz przyznając wykonawcy na tej podstawie większą liczbę punktów, dopuścił się naruszenia art. 26 ust. 3 oraz art. 51 ust. 2 ustawy Pzp.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz