środa, 20 listopada 2013

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach

W dniu 14 listopada 2013 r. stały komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.
 
Projekt rozporządzenia realizuje upoważnienie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 948 i 1047), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Brzmienie przepisu zostało zmienione w związku z nowelizacją ustawy Pzp wdrażającą „dyrektywę obronną” ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz z 2007 r. Nr 175, poz. 1226). Zamawiający będą sporządzali sprawozdania na podstawie nowego rozporządzenia począwszy od sprawozdania za rok 2013.

Projekt nowego rozporządzenia zachowuje w większości regulacje określone dotychczasowym rozporządzeniem.

Natomiast w związku z wejściem w życie od dnia 20 lutego 2013 r. przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, odpowiednio obowiązkiem sprawozdawczym zostały objęte także tego rodzaju zamówienia. Konsekwentnie projektowane rozporządzenie dostosowuje strukturę wymaganych we wzorze informacji do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Nowością w stosunku do obowiązującego rozporządzenia jest rozszerzenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu także o obowiązek zamieszczania przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu o zamówieniach publicznych informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6 - 8 i 10-13, art. 136-138. Zakres danych dotyczących przekazywania tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości.

Rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o informacje o zamówieniach udzielonych z wyłączeniem procedur ustawy Pzp umożliwi ustalenie pełnej skali udzielanych i realizowanych zamówień oraz ocenę prawidłowości funkcjonowania całego systemu zamówień oraz skali stosowania przez zamawiających ustawowych wyłączeń.

Nowym rozwiązaniem, zapewniającym zdecydowane uproszczenie realizacji obowiązków statystycznych, jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez wszystkich zamawiających, stosownie do zakresu informacji koniecznych do zawarcia w sprawozdaniu za dany rok.

W załączniku do rozporządzenia, ustalającym wzór rocznego sprawozdania, wprowadza się sześć tabel określających zakres niezbędnych informacji w następującym podziale:
 1. Zamawiający:
  1. Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów;
  2. Rodzaj zamawiający;
 2. Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 3. Zamówienia sektorowe o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
 4. Zamówienia publiczne, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a i c rozporządzenia, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;
 5. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 6. Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług.

Poszczególne tabele sprawozdania będą wypełniane przez zamawiających w miarę potrzeby, tj. w przypadku udzielenia w danym roku kalendarzowym zamówień odpowiadających wartością i rodzajem kategoriom zamówień podlegających ujawnieniu w danej części rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

W przypadku tabeli nr IV dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp będzie ona wypełniana przez zamawiających oddzielnie dla poszczególnych rodzajów zamówień: klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

W tabeli nr VI dotyczącej sposobu wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług zaproponowano rozszerzenie informacji na temat realizacji zamówień publicznych o informacje w zakresie liczby i wartości udzielonych zamówień dodatkowych, liczby zmian umowy o zamówienie publiczne, zgodności realizacji zamówienia publicznego z postanowieniami umowy, a także o informacje związane udziałem w realizacji zamówienia podwykonawców, ich liczby oraz wartości ewentualnej zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom.

W treści rozporządzenia został jednak przewidziany przepis przejściowy, na podstawie którego dane dotyczące realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców będą wymagane począwszy od sprawozdania dotyczącego roku 2014.

Zakres informacji wskazany w rozporządzeniu ma zapewnić pozyskanie przez Urząd Zamówień Publicznych danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień publicznych, w tym przygotowanie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań, o których mowa w art. 154 pkt 16 ustawy Pzp.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach będzie, tak jak dotychczas, przekazywane przez zamawiających wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Projekt rozporządzenia w wersji kierowanej do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

źródło: UZP

 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

1 komentarz:

 1. Super, tylko jaki załącznik (wewnętrznie obowiązujący na wypadek kontroli) oczywiście czytelny załączyć do sprawozdania odnośnie zamówień poniżej 14 tys euro?

  OdpowiedzUsuń