niedziela, 29 grudnia 2013

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kontekście zmiany nominalnej wartości kontraktu

Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  art.  147  ust.  1  ustawy  Pzp, stanowi  rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę (jako dłużnika) zamawiającemu (jako wierzycielowi) celem ewentualnego zabezpieczenia  roszczeń,  które  mogą powstać  w  związku  z  zawartą umową. Wskazać  przy  tym należy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione najpóźniej  w  dniu zawarcia  umowy o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem  art. 150 ust. 4 ustawy Pzp. Z istoty instytucji zabezpieczenia wynika bowiem, iż na jego podstawie zamawiający podpisując umowę z wykonawcą ma pewność, iż w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia w tym zakresie. 


Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  jest  ustalane  jako  określony  procent  ceny całkowitej oferty  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  zamawiającego wynikającego  z  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego,  jeżeli  w  ofercie  podano  cenę jednostkową lub ceny jednostkowe (art. 150 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca  w  sposób precyzyjny  określa  również  dopuszczalną  wysokość kwoty zabezpieczenia posługując się widełkami procentowymi (od 2-10%) odnoszącymi się do ceny całkowitej podanej w ofercie albo nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.


Z brzmienia ww. przepisów wynika więc, że wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  ustala się  na  podstawie  ceny  ofertowej  wykonawcy,  z  którym  zostanie  podpisana umowa  w  sprawie zamówienia  publicznego.  Ustawa  Pzp  nie  przewiduje  mechanizmów dających  zamawiającemu uprawnienie  do  żądania  podwyższenia  zabezpieczenia  (np. brak uregulowań  dotyczących  automatycznej waloryzacji  kwoty  zabezpieczenia),  jak  również środków prawnych, które  pozwalałyby wykonawcy domagać się zmniejszenia ww. kwoty, w przypadku  zmniejszenia  nominalnej  wartości  kontraktu.  Mając na  względzie  powyższe, wskazać  należy,  że  zarówno  w  przypadku  podwyższenia  wartości  umowy  w sprawie zamówienia  publicznego,  jak  również  w  sytuacji  zmniejszenia  tej  wartości,  brak  podstaw prawnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych do wysunięcia w pierwszej ww. sytuacji - przez zamawiającego  -  żądania  uzupełnienia  wysokości  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy o kwotę wynikającą ze zmiany (podwyższenia) wysokości wynagrodzenia wykonawcy  lub  –  w  przypadku  drugim –  przez  wykonawcę  żądania  zwrotu  części zabezpieczenia, o którą obniżono wynagrodzenie. Powyższe nie stoi jednak na przeszkodzie odmiennemu uregulowaniu ww. kwestii w umowie, pod warunkiem, że dokonanie zmiany nie spowoduje  ustalenia  zabezpieczenia  w  granicach  innych  niż  2-10%  ceny całkowitej  oferty albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  wynikającego  z  umowy  (pod warunkiem, że mechanizm zmian w tym zakresie był uprzednio znany wszystkim podmiotom ubiegającym się o  dane  zamówienie  publiczne,  co  gwarantuje  zachowanie  zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania). 

źródło: UZP
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz