środa, 11 czerwca 2014

Zmiana w przepisach Pzp oraz w praktyce opisywania warunków udzielania zamówień publicznych na usługi urbanistyczne w związku z likwidacją samorządu zawodowego urbanistów


Z dniem 11 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

W związku z uchwaleniem ww. aktu normatywnego, w którym m.in. dokonuje się likwidacji samorządu urbanistów, art. 154a ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp został zmodyfikowany, w ten sposób, że nie będzie uwzględniał w swoim brzmieniu samorządu urbanistów. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest następujące:
 
Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o:
(…)
  5)  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.”.
Od 11 sierpnia 2014 r. omawiany przepis otrzyma następujące brzmienie: „5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”.

Likwidacja samorządu zawodowego urbanistów w praktyce zamówień oznacza także, iż zamawiający określając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp warunki udziału w postępowaniu nie będą mogli  określać warunku dot. przynależności do samorządu zawodowego urbanistów, oraz żądać dokumentów na tę okoliczność, w szczególności tak jak dotychczas wpisu na określoną listę osób, w przypadku udzielania przez zamawiających zamówień publicznych w przedmiocie prac z zakresu planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko w przypadku, gdy ustawy nakładają taki obowiązek. Dotychczas zamawiający na podstawie przywołanego przepisu wymagali przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego.

Po wejściu w życie zmian w zakresie zniesienia samorządu zawodowego urbanistów, zamawiający w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy będą obowiązani określić warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych bez możliwości określenia wymogu przynależności do tego samorządu. Ustawa – Prawo zamówień publicznych przyznaje zamawiającemu narzędzia gwarantujące wybór wykonawcy dającego rękojmię rzetelnego i należytego wykonania zamówienia. 

Zamawiający, w świetle art. 22 ust. 4 Pzp, ma obowiązek opisać sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób związany z przedmiotem udzielanego zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu tego zamówienia, w tym wypadku usługi urbanistycznej. Zasada powyższa ma zastosowanie także  przy określaniu warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia wykonawców tego rodzaju zamówień publicznych. Zamawiający każdorazowo, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powinien wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności związane z należytym wykonaniem zamówienia publicznego, a następnie wskazać minimalne wymagania, po spełnieniu których uzna, iż wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od 11 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, iż ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 768.
 
Jednocześnie przedstawiamy państwu link do strony internetowej zawierającej opublikowany tekst ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/768.
 
źródło: UZP
 
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz