piątek, 3 października 2014

„Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: XIX Ga 385/14) uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 maja 2014 r. o odrzuceniu odwołania (sygn. akt: KIO 963/14) i oddalił odwołanie wykonawcy, który zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 91a ust. 1 w zw. z art. 91b ust. 1 ustawy Pzp.Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu zapadł na skutek skargi Prezesa Urzędu na postanowienie o odrzuceniu odwołania, w którym Izba uznała pełnomocnictwo do wniesienia odwołania za wadliwe ze względu na to, że z jego treści nie wynikało, aby osoba podpisująca odwołanie została skutecznie upoważniona do reprezentowania odwołującego, a tym samym do wniesienia odwołania do Prezesa Izby od czynności zamawiającego w imieniu odwołującego.


We wniesionej skardze Prezes Urzędu zarzucił postanowieniu naruszenie przepisów postępowania poprzez uznanie, że obowiązek wezwania odwołującego przez Krajową Izbę Odwoławczą do uzupełnienia braków formalnych odwołania nie obejmuje przypadku, gdy odwołujący dołączył do odwołania pełnomocnictwa, które nie potwierdzają w należyty sposób umocowania do reprezentowania odwołującego przez osobę podpisującą się pod odwołaniem. Prezes Urzędu wskazał również na zaniechanie wezwania odwołującego do uzupełniania braku formalnego odwołania w zakresie wykazania umocowania osoby podpisującej odwołanie do działania w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą braku odwołania. Skarżący podkreślił bezpodstawne odrzucenie odwołania w sytuacji, gdy odwołujący nie został uprzednio wezwany do uzupełniania braku formalnego odwołania w zakresie wykazania umocowania osoby podpisującej odwołanie do działania w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w związku ze stwierdzeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą braku odwołania w tym zakresie.


W wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględniając skargę Prezesa Urzędu, na tle przepisu art. 187 ust. 3 ustawy Pzp wskazał, iż z punktu widzenia jurydycznego brak pełnomocnictwa, jak również wadliwość jego treści stanowi jednakową przeszkodę do nadania biegu odwołaniu i obie te sytuacje winny być traktowane jednakowo. Sąd zauważył również, iż w razie wystąpienia przeszkód do nadania biegu odwołaniu ze względu na wadliwość pełnomocnictwa należy wezwać odwołującego do usunięcia braków formalnych pod rygorem odrzucenia odwołania.

Dostrzeżenia wymaga, iż stwierdzając wadliwość odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, Sąd Okręgowy w Katowicach ocenił i zbadał zasadność wniesionego odwołania, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów w nim zawartych. Takie rozstrzygnięcie Sądu w pełni koreluje z treścią art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, iż sąd okręgowy rozpoznający skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej nie może uchylić zaskarżonego orzeczenia i przekazać sprawy Izbie do ponownego rozpoznania. Sądowa kontrola orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej polega bowiem na braku możliwości wydania przez sąd okręgowy orzeczenia, które nie zawiera ostatecznego rozstrzygnięcia co do zasadności środków ochrony prawnej, z jakich korzystają uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz