środa, 1 października 2014

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczący przesłanek umorzenia postępowania odwoławczego

Kompetencja Krajowej Izby Odwoławczej do umorzenia postępowania odwoławczego w razie uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu zależy od prawidłowego ustalenia, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca w przepisanym trzydniowym terminie – orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt: X Ga 240/14).

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt: X Ga  240/14) uwzględnił m.in. skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz zmienił postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 kwietnia 2014 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego (sygn. akt: KIO 713/14) i oddalił odwołanie wykonawcy, który zakwestionował zastosowanie przez zamawiającego wymogów określonych w art. 143a ust. 3 ustawy Pzp do odwołującego, mimo złożenia przez niego oświadczenia o wykonaniu zamówienia bez udziału podwykonawców i w konsekwencji odrzucenie złożonej przez odwołującego oferty jako niezgodnej z SIWZ w zakresie ustalającym procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu zapadł m.in. wskutek skargi Prezesa Urzędu, który zarzucił postanowieniu Izby umarzającemu postępowanie odwoławcze błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezzasadnym uznaniu, iż do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca nie przystąpił, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, iż do postępowania odwoławczego wykonawca zgłosił skuteczne przystąpienie. Jednocześnie, Skarżący wskazał na naruszenie przepisów postępowania, m.in. poprzez niezasadne umorzenie postępowania odwoławczego w sytuacji gdy brak było normatywnych podstaw do umorzenia postępowania z powodu skutecznego przystąpienia do postępowania odwoławczego wykonawcy po stronie zamawiającego.
W wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wskazał, iż wskutek błędnych ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie w zakresie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, Izba wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z rażącym naruszeniem prawa.
Jednocześnie, Sąd Okręgowy we Wrocławiu podkreślając szczególną regulację art. 198f ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp oraz wyraźne wyłączenie w art. 198f ust. 2 zd. 4 ustawy Pzp uprawnień kasatoryjnych sądu orzekającego w sprawie ze skargi na orzeczenie Izby, rozpoznał merytorycznie zarzuty zawarte w odwołaniu. Dokonując wykładni art. 143a ust. 3 ustawy Pzp Sąd orzekł, iż wskazanie wartości procentowej powyżej maksymalnej 10% wartości określonej w ww. artykule ustawy Pzp stanowi o niezgodności oferty z SIWZ, bez względu na to czy zamówienie będzie realizowane systemem podwykonawczym, czy też samodzielnie przez wykonawcę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz