poniedziałek, 10 listopada 2014

Odwołanie w nowej procedurze na usługi niepriorytetowe

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniła zasady udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Powstają w związku z tym wątpliwości co do możliwości składania odwołań na czynności zamawiającego podjęte w tej nowej procedurze. W treści art. 5a ust. 1 ustawy Pzp wprowadzono nowy "tryb" udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe. Jeżeli wartość takiego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp.

To postępowanie, chociaż jest uregulowane w ustawie Pzp, nie jednak jednym z trybów udzielania zamówień publicznych. Na czynności zamawiającego w tej procedurze nie służą więc środki ochrony prawnej. 

Potwierdza to doktryna - "Brak obowiązku stosowania ustawy Pzp do czynności wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp powoduje brak możliwości naruszenia przepisów tejże ustawy" (Ewa Sikorska, Maciej Sikorski, Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu powszechnego, Must Read Media 2014).

3 komentarze:

  1. Ale liberalizacja przepisów. Teraz dopiero będą wydawane środki publiczne (w tym EU) bez żadnego rygoru...Wg mnie to nie dobrze.

    OdpowiedzUsuń
  2. Problematyczne zwłaszcza w wypadku, gdy na danym rynku funkcjonuje ograniczona liczba podmiotów, a jeden z nich ma prawnie uprzywilejowaną pozycję (patrz: operator wyznaczony w przypadku świadczenia usług pocztowych). Taki podmiot, m.in. przez błędne skonstruowanie SIWZ, teraz zgarnie sporą część rynku.

    OdpowiedzUsuń
  3. A UZP na to: "(...)Środki odwoławcze w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp będą wnoszone przez wykonawców na zasadach ogólnych. Mając na uwadze treść art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniach tych odwołanie będzie przysługiwało jedynie od czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania oraz odrzucenia oferty odwołującego, co nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający dla czynności nie podlegających rozpatrzeniu w trybie odwołań wnoszonych na podstawie ustawy, przewidział własne zasady wnoszenia środków odwoławczych. Przepis art. 180 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku tych postępowań nie znajdzie zastosowania.(...)"

    OdpowiedzUsuń