wtorek, 25 listopada 2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w procedurach wieloetapowych

Art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  daje  wykonawcom  możliwość uzupełnienia  wymaganych  przez zamawiającego  dokumentów, których  w  określonym  terminie  nie  złożyli  albo  też  takich, które złożyli  i  dokumenty  te  zawierają  błędy,  a  więc  ich  uzupełnienia w  takim  zakresie,  w jakim złożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W sytuacji  gdy  postawiony  w  postępowaniu  warunek  udziału  w postępowaniu  stanowi jednocześnie kryterium oceny wniosków, którego celem jest wyłonienia grupy wykonawców zakwalifikowanych  do  dalszego  udziału  w  postępowaniu,  brak jest podstaw  prawnych  do zastosowania tej procedury, chyba że wykazane zadania referencyjne przedstawione zostały także  na  potwierdzenie  spełnienia  minimalnych  warunków  udziału  w postępowaniu  i podlegają wliczeniu do ogólnej punktacji. 

Wezwanie w tym trybie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), w przypadku postępowań dwuetapowych, może nastąpić bowiem wyłącznie w odniesieniu do wykazania  spełnienia  minimalnych  warunków udziału  w  postępowaniu,  gdyż  tylko  do  tego upoważnia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 tej ustawy Pzp. 

Potwierdza to wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1031/14) z dnia 6 czerwca 2014 r., w którym czytamy - "W tym konkretnym  stanie  faktycznym  warunek  udziału  w  postępowaniu  stanowił jednocześnie kryterium oceny złożonych wniosków. Tak więc zamawiający w sytuacji nie wykazania przez wykonawcę  spełnienia  minimalnych  warunków  udziału  w  postępowaniu  zobowiązany  był wezwać tego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w tym minimalnym  zakresie".  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz