piątek, 7 listopada 2014

Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczący zwrotu wadium

Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego zwrotu wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, niezależnie od formy w jakiej wadium zostało wniesione – orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt: II Ca 796/14).


Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku zapadł wskutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 lipca 2014 r. (sygn. akt: KIO 1404/14), w której zaskarżonemu wyrokowi zarzucono bezpodstawne uznanie, że w stanie faktycznym sprawy w którym zamawiający zaniechał zwrotu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej wykonawcy, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą w wyniku rozstrzygnięcia uprzednio wniesionego odwołania, istniały przesłanki do wykluczenia odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Jednocześnie Skarżący zarzucił wyrokowi naruszenie art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, że na skutek wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega przedłużeniu, podczas gdy w takiej sytuacji termin związania ofertą ulega zawieszeniu.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 lipca 2014 r. (sygn. akt: KIO 1404/14)

Skarga Prezesa UZP z dnia 13 sierpnia 2014 r

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt: II Ca 796/14) uwzględniając skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmienił zaskarżony wyrok Izby poprzez uwzględnienie odwołania i nakazał zamawiającemu dokonanie czynności zgodnie z żądaniem skargi. Sąd wskazał, iż przy rozpoznawaniu sprawy Izba pominęła regulację art. 46 ust. 1 ustawy Pzp nakazującą zamawiającemu zwrot wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. W ocenie Sądu przepis ten nakłada na zamawiającego bezwzględny obowiązek zwrotu wadium niezależnie od formy w jakiej wadium zostało wniesione. Sąd wskazał również, że wykluczenie odwołującego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w okolicznościach faktycznych sprawy było nieuzasadnione, gdyż nie została spełniona żadna z przesłanek wymienionych w tym przepisie.

Treść wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt: II Ca 796/14) wraz z uzasadnieniem
.


źródło: UZP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz