niedziela, 21 grudnia 2014

Ile kosztują środki ochrony prawnej?

Rozwijam rozpoczęty we wcześniejszym wpisie wątek kosztów dochodzenia swych praw w ramach środków zawartych w PZP.

Jakie wydatki i w jakiej wysokości poniesie wykonawca dochodzący swoich praw przed KIO i sądem?Postępowanie odwoławcze przed KIO.

Postępowanie odwoławcze przed KIO posiada w tym przedmiocie regulację autonomiczną, zawartą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Rozporządzenie obowiązuje w niezmienionym kształcie od momentu wejścia w życie w 2010 r., stąd zasady z niego wynikające okrzepły w praktyce, ale warte są przypomnienia. Omówię rodzaje kosztów i ich wysokość, pozostawiając na boku sposób ich rozliczenia przez KIO w swoich orzeczeniach.

Wpis

Wysokość wpisu zależy od tego czego dotyczy postępowanie i jaka jest jego wartość. Mamy niższe wpisy w stosunku do postępowań na dostawy lub usługi, wyższe w stosunku do robót budowlanych. Niższe wpisy w obu grupach będą obowiązywały w postępowaniach krajowych, wyższe w postępowaniach unijnych.

Kwoty kształtują się następująco:

7.500 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu krajowym dotyczącym dostaw lub usług;
15.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu unijnym dotyczącym dostaw lub usług;
10.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu krajowym dotyczącym robót budowlanych;
20.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu unijnym dotyczącym robót budowlanych.

Koszty

Do kosztów postępowania przepisy zaliczają wpis oraz uzasadnione koszty stron postępowania w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności:

koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby, wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3.600 zł.

Postępowanie skargowe przed Sądem.

Opłata

Opłata ma charakter stały w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, a zatem:

37.500 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu krajowym dotyczącym dostaw lub usług;
75.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu unijnym dotyczącym dostaw lub usług;
50.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu krajowym dotyczącym robót budowlanych;
100.000 zł zapłaci odwołujący w postępowaniu unijnym dotyczącym robót budowlanych.

Do tego mogą dochodzić koszty inne niż opłata, ale zawsze niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony w szczególności wynagrodzenie pełnomocnika.

W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika, dochodzi jeszcze opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,- zł.

Jak z powyższego wynika opłaty związane ze środkami ochrony prawnej przewidzianymi w PZP, szczególnie w postępowaniu przed sądem, są dosyć wysokie. Pewnie dlatego ilość skarg wnoszonych na orzeczenia KIO do sądów okręgowych utrzymuje się od 2011 roku na zbliżonym i wcale niewysokim poziomie – około 150 skarg w ciągu roku, w skali całego kraju.

* * *
Autor: Robert Jaroszewski, tekst pierwotnie opublikowany na blogu autora. 


1 komentarz:

  1. A i tak nie ma żadnej gwarancji, że odwołanie zostanie uwzględnione:)

    OdpowiedzUsuń