wtorek, 27 stycznia 2015

Uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę

Problematyka uzupełnienia dokumentów przez wykonawców była juz wielokrotnie poruszana w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych. Najnowszy wyrok KIO z grudnia 2014r. również porusza ta tematykę, jednak w kontekście złożenia przez wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 
Stan faktyczny, który stanowił przedmiot rozważań Krajowej Izby Odwoławczej i stał się podstawą wydania tego wyroku przedstawiał się w następujący sposób: wykonawca po wezwaniu go do uzupełnienia dokumentów przez zamawiającego złożył informacje z rejestru dotycząca braku karalności  podmiotu trzeciego. Dokument ten został jednak przez niego złożony po upływie terminu do składania ofert w postępowaniu. Po zapoznaniu sie ze złożoną dokumentacją zamawiający poinformował wykonawcę o odrzuceniu jego oferty argumentując swoją decyzje faktem, że przedstawione z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie potwierdza stan prawny jedynie na dzień jego wystawienia. Tym samym uznał, że nie było ono aktualne na dzień zamknięcia ofert. Od decyzji zamawiającego wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej żądając unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego przez zamawiającego w postępowaniu, unieważnienia czynności wyłączenia i odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzenia czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego.

Rozpoznając wniesione odwołanie Izba wzięła pod uwagę brzmienie art. 26 ust.3 PZP zgodnie, z którym dokumenty składane przez wykonawcę na skutek wezwania zamawiającego powinny spełniać warunki udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął dzień składania ofert. Przepis ten stanowi wyjątek od zasady, w myśl której wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wykazać zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. Zgodnie z treścią w/w przepisu dokumenty złożone przez wykonawcę w ramach uzupełnienia dokumentacji powinny w swojej treści potwierdzać spełnienie tych warunków na dzień składania ofert. Tym samym nie ma znaczenia data ich wystawienia, lecz fakt by z ich treści wynikało, że wykonawca spełnił wymagane warunki uczestnictwa w postępowaniu najpóźniej w dniu składania ofert. Ustawodawca umożliwił wykonawcom złożenie wymaganych dokumentów nawet po terminie składania ofert, zastrzegając jednak by z treści dokumentu wynikało jednoznacznie, że warunek został przez nich spełniony przed upływem terminu do złożenia ofert lub najpóźniej w tym właśnie dniu.

Izba wydając orzeczenie wskazała na nieco odmienny charakter ważności zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Dokument ten, bowiem zaświadcza okoliczności wynikające z jego treści według stanu rzeczy na dzień udzielenia informacji. Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane uregulował na potrzeby postępowania jaka jest aktualność tej informacji. Zgodnie z §3 ust.1 pkt.5 za aktualną uznać należy informacje wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jednocześnie okoliczność braku karalności w myśl w/w rozporządzenia wykonawca nie może wykazać w inny sposób. Tak, wiec biorąc pod uwagę powyższe Izba stwierdziła, że informacja wykonawcy złożona po terminie składania ofert nie potwierdzała prawidłowego spełnienia tego warunku.

Biorąc pod uwagę powyższe Izba nie uwzględniła złożonego odwołania uznając, tym samym, że ocena oferty złożonej przez odwołującego została dokonana przez zamawiającego w sposób prawidłowy.

Podsumowując orzeczenie to w pewien sposób jednoznacznie pozwala nam rozstrzygnąć kwestie złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, która w dotychczasowym orzecznictwie zdawała się być kształtowana nieco niejasno i w tym konkretnym przypadku dala podstawę do wydania tego rozstrzygnięcia.

* * * 
Autor: Daria Rychlik


1 komentarz:

  1. Trochę wstyd że na blogu poświęconym zamówieniom publicznym autorka nie rozróżnia instytucji wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty. Nieuzupełnienie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się zas za odrzuconą.

    OdpowiedzUsuń