wtorek, 3 marca 2015

Cofnięcie skargi w sprawie C-162/14 Komisja przeciwko Polsce

W dniu 2 marca 2015 r. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie C-162/14 dotyczącą niezgodności art. 24 ust 1 pkt. 1 i 1a ustawy Pzp z prawem europejskim.


W skardze wniesionej w dniu 4 kwietnia 2014 roku Komisja Europejska domagała się stwierdzenia, iż poprzez pozostawienie w mocy przyczyn wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia takich jak te zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, które wykraczają poza materialnoprawne kryteria zamkniętego katalogu wykluczeń zawartych w art. 45 ust. 2dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 45 ust. 2 dyrektywy.

Cofnięcie skargi przez Komisję Europejską zamyka postępowanie w przedmiotowej sprawie, co oznacza, że ETS nie będzie orzekał na temat niezgodności ww. przepisów ustawy z prawem europejskim.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz