wtorek, 23 czerwca 2015

Żądanie ponownego wniesienia wadium

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem zwrotu wadium zabezpieczającego ofertę. Zamawiający zwraca wadium zarówno wówczas, gdy w wyniku procedury dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i wtedy gdy postępowanie kończy się unieważnieniem - pisze Bartłomiej Kardas w LEX Zamówienia Publiczne.


Realizacja obowiązków nałożonych na zamawiającego w przywołanym przepisie nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, czego niestety nie można powiedzieć o czynności ponownego żądania wniesienia wadium.

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy P.z.p. ponowne wniesienie wadium jest wymagane od wykonawcy wówczas, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin na ponowne wniesienie wadium wyznacza zamawiający. Powyższy przepis został skonstruowany w ten sposób, że doskonale nadaje się do zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pierwotne rozstrzygnięcie postępowania zostało zakwestionowane odwołaniem. Co więcej, odwołanie to winno dotyczyć nieuprawnionego zaniechania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przepis nie reguluje więc sytuacji, w której żądanie ponownego wniesienia wadium nie jest poprzedzone wniesieniem odwołania, czy też sytuacji w której w odwołaniu nie kwestionuje się zaniechania wyboru oferty najkorzystniejszej. Z drugim przypadkiem możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający unieważnia postępowanie, ale przyczyny unieważnienia nie odnoszą się do złożonych ofert, a np. do art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy p.z.p. Unieważnienie oparte o przesłanki prawne wskazane w poprzednim zdaniu może być oczywiście kwestionowane w drodze odwołania, którego głównym celem będzie nie tyle uzyskanie wyroku nakazującego wybór oferty najkorzystniejszej, ale uzyskanie wyroku potwierdzającego bezprawne unieważnienie procedury. W przypadku uzyskania przez wykonawcę wyroku potwierdzającego nieprawidłowe działanie zamawiającego, bezpośrednim efektem odwołania wcale nie będzie wybór oferty najkorzystniejszej. Uwzględnienie odwołania w takim przypadku będzie skutkować unieważnieniem czynności unieważnienia i cofnięciem procedury np. do etapu oceny ofert.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz