poniedziałek, 27 lipca 2015

Ochrona danych osobowych w przetargu

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych.


Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje prawa i obowiązki zamawiających i wykonawców. W niektórych miejscach odnosi się również do innych podmiotów, np. podmiotów użyczających zasoby, osób zdolnych do wykonania zamówienia, członków zarządu wykonawcy. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych innych podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ani pzp, ani rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie o dokumentach) nie regulują kwestii przetwarzania danych osobowych osób trzecich oraz ochrony tych danych w przetargach publicznych. Rozporządzenie określa jedynie, jakich dokumentów i oświadczeń może żądać zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 pzp, tj. dotyczącej skazania niektórych osób fizycznych za określony katalog przestępstw.

więcej na łamach www.przetargipubliczne.pl, Aneta Wala

3 komentarze:

  1. To jest rzeczywiście dość paląca kwestia, bo tych regulacji najzwyczajniej w świecie brakuje. Ale czy tu trzeba raczej nowej wykładni, czy nowelizacji przepisów?

    OdpowiedzUsuń