piątek, 27 listopada 2015

Zamówienia Publiczne: zabezpieczenie dostępu do SIWZ

Jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego jest udostępnienie na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tak by wszyscy zainteresowani złożeniem oferty wykonawcy mogli się zapoznać z jego treścią. Praktyką stosowaną przez niektórych Zamawiających jest przekazywanie specyfikacji wykonawcom po udostępnieniu przez nich swoich danych takich jak nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu czy adres mailowy.
Zarówno przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie odnoszą się wprost do możliwości zastosowania takiej praktyki. Dlatego też niezbędne jest w tej sytuacji zastosowanie wykładni przepisów ustawy. 
W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych praktyka ta wydaje się pozostawać w zgodzie z zasadami w niej wyrażonymi. Przede wszystkim z zasadą uczciwej konkurencji i jawności postępowania. Z zasady jawności postępowania określonej w art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wynika konieczność prowadzenia postępowania według przejrzystych i powszechnie stosowanych reguł przewidzianych na gruncie ustawy. W szczególności znajduje ona swoje zastosowanie w przepisach dotyczących publikacji ogłoszeń, informacji o wykluczeniu, otwarcia ofert, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, dokumentowania postępowania czy jawności umów o udzielnie zamówienia publicznego. 
Zarówno dla wykonawców, jak i innych osób zainteresowanych, jawność oznacza możliwość wglądu do dokumentów oraz zapoznania się z ich treścią. Obowiązek udostępnienia specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego należy rozumieć w ten sposób, że zamawiający powinien umożliwić wykonawcy złożenie prawidłowej oferty bez konieczności ubiegania się o wersję papierową specyfikacji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 czerwca 2008r., KIO/UZP 577/08). Każdy zainteresowany wykonawca oraz inne osoby mogą bowiem złożyć prośbę o jego udostępnienie w wersji elektronicznej bez konieczności wnioskowania do zamawiającego o przekazanie wersji papierowej specyfikacji. 
Stosując takie rozwiązanie zamawiający może kontrolować komu przekazał specyfikację, tym samym posiada wiedzę do kogo skierować wyjaśnienia lub zmiany w jej zapisach. Powyższe działanie nie różnicuje w jakikolwiek sposób wykonawców, ponieważ wszyscy mają dostęp do specyfikacji na równych zasadach. Zachowana zostaje tym samym zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców wyrażona w art. 7 ustawy. Ponadto praktyka ta nie pozostaje również w sprzeczności z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wprowadzającym obowiązek udostępnienia specyfikacji na stronie internetowej w trybie przetargu nieograniczonego. Jeżeli powyższa procedura udostępniania specyfikacji przebiega bez zakłóceń i wykonawca może uzyskać tekst specyfikacji bez opóźnienia praktyka udostępniania jej po podaniu danych przez wykonawców pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Autor: Daria Rychlik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz