środa, 2 grudnia 2015

Zamówienia publiczne: kto odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Jeśli kierownik powierzył na piśmie zastrzeżone dla siebie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania pracownikowi, to on poniesie odpowiedzialność za nieprawidłowości finansowe.
 
Artykuł 18 ust. 1 prawa zamówień publicznych (pzp) czyni kierownika w instytucji zamawiającego odpowiedzialnym za przygotowanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ale może też on powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom tej instytucji. Wówczas to pracownik jest odpowiedzialny za podejmowane czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, w takim zakresie, w jakim zostały mu przypisane.

Imienne upoważnienie
Instytucja powierzenia została uregulowana w ustawie o finansach publicznych (ufp). W art. 53 ust. 2 tej ustawy wskazano, że jeżeli kierownik jednostki powierza innym pracownikom obowiązki związane z gospodarką finansową, to przyjęcie ich winno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 3 pzp kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac, jak i zatwierdzenie czynności komisji przetargowej. Wobec powyższego można uznać, że to kierownik zamawiającego ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonego postępowania.
Nie sposób w tym kontekście zapomnieć o treści art. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (undfp), z zastrzeżeniem art. 4a undfp, po 11 lutego 2012 r. W myśl tego przepisu, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:
- osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;
- kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
- pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych;
- osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu powierzono do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.
Ponadto w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 undfp (patrz ramka) , osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielone zamówienie jest finansowane ze środków publicznych.

Regulamin jednostki
W świetle powyższego oraz znowelizowanych przepisów undfp kluczowe znaczenie będzie miał fakt, czy powierzenie obowiązków właściwej osobie nastąpiło w rozumieniu art. 4 undfp. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych co do zasady podlegają zarówno kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, jak i pracownicy jednostek lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie czynności w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.
Jeśli więc kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania w formie pisemnej pracownikowi zamawiającego i w dokumencie scedowania tych obowiązków wyspecyfikowano dokładnie zakres czynności, wówczas za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialny będzie ten właśnie pracownik. Jeżeli zaś nie zachowano formy pisemnej powierzenia obowiązków w powyżej omówionym zakresie bądź nie doszło do prawidłowego powierzenia obowiązków, odpowiedzialność zostanie przypisana kierownikowi jednostki, w zakresie niedopełnienia obowiązków wynikających z kontroli zarządczej.

Czytaj więcej: http://www.rp.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz